Ngalih I Lubdaka

Istimewa

Timpal tiangé I Lubdaka adanina tekén reramané. Kabenengan dugasné lekad sedek ramé ngadaang pajagraan di banjar. Méméné nyakitang basang lantas ajaka ka bidan, yé sing makelo sagét lekad. Aluh sajan lekadné. Reramané ngadanin  I Lubdaka krana dinané ento sedek nyalanang pajagraan.

Mirib lekadné ngranayang sangkan kenehné kabanda sabilang nemonin sasih Magha. Meled ia nepukin kénkén sujatiné I Lubdaka? Dadi reramané ngadanin buka kéto? Apang anut adan ajak palekadan iané. “Jani suba sasih Kapitu sinah lakar énggal buin mapupul di banjar.” Sabilang dina klepit-klepitanga déwasané. “Ené madan dina nuju ka Tilem. Di Panglong patblasé, catur dasi kresna paksa, lakar énggal tepuk I Lubdaka.”  Ia kendel buka ngantiang timpal leketné.

Adané dogén Magha utawi Kapitu ujané ngribis tuun ngranayang tis guminé. Tajukané maan amertha dadi nyidaang nglantur idupné. Sarwa tumuhé kendel maan ngrasaang tis. “Punyan-punyan kayuné dogén seger, sinah iraga masi seger,” kéto ia ngrimik di keneh.”

“Pa, buin lakar ada pajagraan di banjar?”

“Ngujang tusing. Sinah lakar jalananga tekén kramané pada, apang tetep jagra kenehé. Kéné té guminé tusing taén enteg rasané. yén sing bencana, sasab mrana, gering nekain. Yén sing gunung makeplug, linuh, yéh pasih menék. Pragat kéto dogén. Pinih tusing maan negtegang keneh buin abedik. Yadiastun ajebos, ané mabuat maan enteg kenehé.” Bapané I Lubdaka kendel krana sentanané inget tekén palekadan iané. Inget dina lekad, inget masi uli dija ngranayang lekad. Ento ané demenina tekén reramané. Reramané tetep ngaénang ia semayut pageh tuuh, semayut bayu rauh lan semayut gering malaradan.

Ngorahang buin maniné pajagraané I Lubdaka ngalih punyan bila lakar jujukanga di banjar. Ia ajak timpal-timpalné lakar madramaan malampahan Lubdaka ka Swargan Timpalné  masi demen anggon malajahan awak apang bani ngigel di anaké tebeng. Bani mamunyi tekén timpalé ané matata lan manut sulur. “Kéné ujané ngecél kénkénang ngaé kalangan apang melah?”

“Nyén bisa nerang? Pesuang malu apang tusing rugi malajah. Jani, jemakanga dupa.” Timpalné I Lubdaka ngenjuhang dupa.

“Eda jail. Suba tawanga tusing nawang goban aksara masi ngéndah. “Bin jebos dogén endang. “ Saja pesan buin jebosné sayan ilang ujané. Timpalné  I Lubdaka bengong mara saja buka munyiné. “Ento, di betén bilané gaénang telaga. Di satwané, I Lubdaka misi menékin punyan bila lantas ngepik-ngepik doné. Di beténné tusing tawanga  ada Lingga.”

“Man nyén lakar dadi macan lan buron ané galak-galak?”

“Tiang dogén dadi macan.”

“Cocok. Munyin Madéné gedé nyak magerem, nakutin abedik. Héhéhéhéhé.”

Tusing sanget makelo kalanganné suba pragat anut ajak ané kenehanga. Kanggoanga gongné abonangan krana tusing ngelah gong ané jangkep. Ané utama, maan ngayah di pajagraané, di Siwaratriné.

Nyaluk dina pajagraané, uli semengan I Lubdaka suba mabrata. Ia tusing kena nasi apabuin inum-inuman. Mula seken-seken nuutin pajalané I Lubdaka. Suba sayan peteng mapupul pada krama banjaré, suud muspa lan ada darmawacana abedik ngindikang kasuksman Siwaratriné. Dina utama ngrastiti Sanghyang Widhi maparagayan Sanghyang Siwa.

“Koné lakar ada drama?”

“Yukti pisan Ratu Prandha. Puniki I Lubdaka jaga dados Lubdaka sané mangkin.”

“Luung masi apang patuh ajak adané. Prandha ka griya malu.”

“Raris Ratu. Punika sampun wénten sané ngiringang.”

Buin jebosné, suba pada mapayas. Ada dadi macan, singa, baruang. Soroh satwa-satwa ané galak-galak. I Lubdaka tusing sanget mapayas buka di satwané anak idupné di gunungé geginan tuah maboros dogén. Ia mantas ngaba panah apang tilik kenehé lakar manah sarwa buronné apang tusing ngepung buin.

Ilehan dramané majalan. I Lubdaka kepunga tekén sarwa satwané ané galak-galak. Ia malaib lantas menék ka punyan bilané sambilanga ngepik don bila kanti semengan. Kanti nemu Tilem Kapitu. I Lubdaka tetep mabrata.

Apa krana satwané apa krana masan grubug? I Lubdaka gelem awakné ngejer-ngejer. Bapané paling. Panakné ané abesik col lantas gelem uli suud madramaan nglampahang I Lubdaka ka Swargan. Suba plaibanga ka rumah sakit masi tetep kakéto. Sanjané lantas majalan ka guminé wayah. Gigis pangruéng ngeling reramané eda suba tuturanga. Liu ané nuturin, “Mirib mula akéto pajalané I Lubdaka. Melah suba suud majagra lantas ngalahin. Ené ponakanné anggon sentana.”

Majalan atmané I Lubdaka liu gegodan di pajalan. Ada bias apasih, buina matanainé sedek panes ngentak. Krana ia suba biasa mabrata tusing nginum yéh, tusing sanget kabanda baan kebus lan bedak. Ada apeliat sarwa sekaré, “Mirib ené banjaran santun,” kéto ia ngrieng. Miikné ngalub, sakéwala ia tusing bani ngepik krana inget tusing taén najuk bunga. “Tusing dadi ngepuk pagelahan anak lén,” ia ngrimik.

Ia tetep majalan ngaja-kanginang. Tusing leleh krana suba biasa menék tuun gunung. Ia anak polos sabilang ané mencanén tuutina dogén buina lakar ngujang nglawan awak padidian. Soroh Cikrabalané, sebacakan ané aéng-aéng tepukina kanti Sang Suratma suba nulisang sakancan ané gaéna di mracepada, ia tusing taén tempal, anak makejang seken.

Ia negak di beten bilané. Inget ia dugasé madrama-dramaan. Sagét teka anak muani maakin ia, I Lubdaka nakonang adané krana uli adan tawang tatujoné. “Ampura sareng sira titiang puniki?” Alus banban munyiné I Lubdaka.

“Ajak I Lubdaka.” Anaké ento nyautin.

Mara lakar nyesed nakonang,ngujang patuh adanné, énggalan ilang anaké ané ngaku madan I Lubdaka.


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar