Raja Angkara Maprakara

PKYI

Mirib baan sesai ningeh munyi tuara-tuara, Bli Wijaya sing terima tekén solahné Bli Rudira alias raja angkara. Pamenangné tuah abesik, ngaku punyah buina maan dadi raja buduh di dramané. Dedemanné ento anggona pamatut yén nuju mamunyi tuara-tuara. Mirib baan nyakitin keneh lan nyakitin kuping ngranaang, sagét Bli Rudira lapuranga. Ia kenyem-kenyem dogén. Ngujang dadi kenyem-kenyem? Krana ia raja buduh.

Ramé pesan ané nuldulin mara Bli Wijaya nglapurang. Liu ané jatiné tusing demen tekén Bli Rudira mirib baan sesainé ngaé uyut dogén di désa. Suud mamunyah nglantas ngadaang branangan. Suud ngadaang branaang matogélan. Kanti désané pragat kasambat tusing nyukuh. Jatiné ia anak paneka, tusing gumanti mued di désané ané tongosina jani, kéwala baan bisa ngetus keneh anak, prajani mrasa liu ané demen tekén Bli Rudira apa buin sasukat ia bareng dadi sekeha drama.

Ia tusing jejeh tangtangina maprakara. Suba tawanga tusing lakar pragat, ia ngaku liu ngelah timpal. Ia ngaku liu ngelah pagedé ané lakar nulungin déwékné. Misi mamunyi, ”Lautang alihang pangacara, tundén mrakarain i raja buduh, yén saja nyidaang mula sakti.”

Sayan-sayan grimutan basangné Bli Wijaya. Ané ngranayang maprakara dong tusing sanget kéweh tuah ulian munyi di pisboké. Orahanga Bli Wijaya ada demen ajak somahné Bli Rudira. Ada potoné Bli Wijaya mapaakan ajak Ayu Windhu. Sumanangsaya Bli Rudira, sambatanga Bli Wijaya ngelah keneh demen tekén somahné. Potoné ento jatiné Ayu Windhu ané ngepos di pisbuké. Bes tusing sanget runguanga tekén Bli Rudira lantas iseng-iseng ngepos potoné . Kenehné Ayu Windhu apang ada ngelah cenidra tekén déwékné.

Mabiayuran di désa, sambatanga Bli Wijaya malaksana tusing beneh. Jengah Bli Wijaya sambatanga tuara-tuara, lantas Bli Rudira lapuranga ka kantor polisi. Mirib cenidrané gedé, Bli Rudira taén nyerétang keris di arepné Bli Wijaya aget tusing ada ané moto. Kerisé ento koné ané sesai seleta apang lagas mamunyi tusing ngitung apabuin. Ada nyambat maan pica uli nakti di tongosé tenget. Mara ngregepang Bli Rudira, jeg macepol koné kerisé ento, prajani jemaka bungsela baan kasa putih. Buina luung kerisé ento, cenik asedengan macelep di bangkiangné Bli Rudira. Sesukat ngaba keris ento, sayan-sayan nyangetang munyiné pesu.

“Ih Raja Buduh. Yadiastun iba ngaba keris. Kai tusing jejeh. Kalingké keris cenik buka kéto. Keris barakan. Samurai aba iba, kai tusing jejeh. Iba mula mabungut gebuh. Ané tusing seken tawang sambat iba. Melahang mapeta nah.”

“Apa, melahang mapeta? Ené buktiné iba ada keneh demen tekén somah kainé. Kénkénang iba mélanin awak. Ené bukti seken.  Iba tusing nawang ené titisan raja, tusing taén ngaé-ngaé. Yadiastun liu nyambat raja buduh. Tusing kenapa. Ané penting suba dadi raja. Dadi raja ento apang iba nawang, liu ngelah pangayah. Iba ngelah pangayah? Wkwwkwkwk! Kai madérét pangayahé. To tinghalin ada ngabaang kopi mawadah selaka matatakan naré selaka. Iba? Pinih aget kau maserut ané selem denges ento, tetamian kawitan ibané. Kai milihin wadah. Ento mara akéto. Yén kai suba med tekén pangayah, uliang kai. Yén pangayahé pelih katempéléng. Iba taén kéto? Iba tusing ada gunané buin. Lakar nguda buka iba tusing ada ané ngugu? Kai sabilang ané kemélang guguna. Iba? Wkwkwkwk! Nyén ngugu. Lapurang suba kai. Tusing lakar dadi apa. Iba sing nawang kai tosing raja buduh.”

Tiang makita mablekis dingeh iyegné ajak dadua. Ulian poto bisa miyegan kanti nyambat kawitané. Ipidanné makadua matimpal leket gati. Uli cerik bareng-bareng. Uli sukat masekolah, lantas kenehné magenti. Yén sambat dugasné enu leket, liu gati. Bli Rudira taén urukanga ngaé layangan krana ia anak dompol buina agudan buin abedik tusing sanget bisa ngaé layangan. Taén urukanga ngaé tampus anggon nampus kedis. Kéto melahné dadi sesambatan di désa. Sesukat gedé dadi melénan pesan. Mirib paplajahané ngranayang? Kanti ngawit madramaan, Bli Wijaya ané ngurukang. Suba tawanga, Bli Rudira anut yén dadi raja buduh.

Bli Rudira lapuranga, ia tusing jejeh anang abedik. “Santai gén,” kéto ia mamunyi. Suba tawanga tusing lakar ada ané ngrunguang laporané yén suba ngindikang i raja buduh. “Laporané lakar nyem,” keto ia nutur tekén timpal-timpalné. “I Wijaya jelema tusing nyelemang jit kétel. Tolih kai, suba kucap buduh kalantasang buduh-buduhang. Yén saja nyidaang kanti makrangkéng, bani mayah, alihang buin pamatut moh, yén saja ada nolihin bani meli laporané.”

Sayan jengah Bli Wijaya ningeh munyiné Bli Rudira, alah pumpunin kenehné. Ia matakon tekén timpal-timpalné Bli Rudira dugasé ajaka masuk. Liunan nyambatang dugasé masuk masi kakéto. Ipidan masi taén ada nglangked baan kursi aget tusing matatu tendasné. Tusing masi kapok. Timpalné pragat anggona gaé. Ngaé munyi ané tuara-tuara. Sakéwala liu masi ané ngugu. Mirib layahné marajah? Ento ngranayang sabilang mamunyi pragat kebus ané ningehang. Pamenangné baan liu ngelah pipis mara lakar kéwehan buin abedik pipisné anggona gada-gada. Prajani mapi-mapi ngidih pelih.

“Kénkén payu lakar nglapurang ka polisi?”

“Ngujang tusing?”

“Énggalang lapurang kai, “ sagét Bli Rudira ada di sampingné Bli Wijaya misi nuding baan keris.”

Sépanan tiang nulih sagét cadikné Bli Rudira gemelina


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar