Puisi-puisi Bali Ni Kadek Juliantari

  • By Ni Kadek Juliantari
  • 25 Februari 2021
Pexels.com

Ibu  (1)


Ibu...
Ibu sané nuntun
Ngucap kosabasa  sané santun
Sor singgih basa nénten dados kalémpasin
Asah, asih, asuh pada isinin
    Ibu...
    Ibu sané ngardi
    Jagaté rahayu lan sutrepti
    Antuk kawéntenan tata titi
    Sor singgih basa sané nyihnayang rasa subhakti
Ibu...
Ibu sané mituturin
Kruna lan lengkara manyunarin
Sami jangkep mategep ngiasin
Pasang aksarané kaplajahin
    Mabatun buluan, manahé masikian
    Subhakti ring ibu sinamian
    Sampunang ngantos kasépan
    Mangda nénten makamen di sunduk, maselselan

 

Nyalanin Karma


Pajalané luntang-lantung
Luntang-lantung malalung
Nyujur tongosé suwung
Mabekel keneh puyung
    Ané ipidan tepuk luung
    Ané jani karasa suwung
    Ané ipidan tepuk melah
    Ané jani karasa jengah
Jelé melah masolah
Jeléné makada dini ditu kaulah
Melahé makada jalané élah
Nyujur tongos ané melah

 

I Toya Segara

Nglebur mala ring tepi segara
Sirna kaampehang angin segara
Sirna kaanyudang toya segara
Malané sami kalebur ring segara
    Dija iwangné I Toya Segara?
    Sami jadmané rauh makta dosa
    Swadharmaning I Toya Segara
    Nampedang mala I Jadma manusa
Nénten  ké I Toya Segara sedih?
Jadmané sami mangasih-asih
Mangda padéwékané mewali bersih
Suci nirmala ring sakancan sasih
    Nénten  ké I Toya Segara bendu?
    Mala ring guminé sami ka tuju
    Ka tengahing segara madu
    Mangda jagaté prasida rahayu

 


Wates

Sandikala ring pesisi Wates
Suryané sampun séndéh kauh
Joh…
Joh pasaja
Mirib sampun mengkeb di durin gulemé

Mara tiyang inget
Galahé sané sampun liwat
Tusing sida buin balikin
Kadong sampun mapas sandikala

Nyesel déwék tan paguna
Mangkin sampun teked di wates yusa
Makipekan ka duri sampun nénten juari
Ngepung sané di malu takut macelempung

Bengong pedidi driki ngaksi
Nénten wénten sané nyandang gisi
Sampun teked di wates yusa
Sampun mapas sandikala
Sampun teked di tanggun désa
Wates.

 

Malam Minggu ring Kertagosa

Sunaran lampuné kebyah-kebyah galang
Ketog sémprong anaké mapupul
Sakadi ngrauhin suara kulkul
Mabriyuk nanging tusing saling gulgul
Negak majéjér ditu
Sawetara ada ajaka siu
Nanging tusing ada pati rungu
Ada masi ané ngalih tongos di bucu
Mirib ia tusing nau
Mirib ia tusing tau
Di tengah ada tongos melah
Tongos malajahin sejarah
Nuldulin rasa jengah
Nampénin tetamian baan rasa bungah

 

Ri Tatkala Tresnané Matilar

Tresnané ilang...
Kaplaibang I Kupu-kupu ané ngindang
Matinggar égar
Ngisep sari ngraris matilar
    Rasa sungsut ring manah
    Ngaksi pitresnané sampun punah
    Nigtig tangkah
    Ngédéngang rasa jengah
    Suwung karasa sakadi tan paumah
Kija laku jani malaib?
Apang duka larané silib
I Kupu-kupu suba makeber mirib
Ngindang di tongos lén nyalanin nasib
    Pamuputné makamben di sunduk
    Ritatkala tresnané suba ada ané nuduk
Mara ada rasa maselselan
Tresnané sampun matilar
Kadirasa peteng dedet guminé tan pasinar
Nrawang-nruwung
di kenehé suwung mangmung

 

Pangadeg Semaya  

Ipidan kadén tiang masemaya
Sagét sampun wénten anak rauh mapag semaya
Napak tur masila
Lakar ngajak tiang ka Sunia Loka

Yéning dados adegang semayané malu
Katur pajati ring Hyang Guru
Nglungsur upasaksi nutugang urip di gumi
Majumu masemaya ngalih galah élah lakar mewali

Yéning dados adegang semayané malu
Uripé apang maguna tekén anak liu
Yéning dados adegang semayané malu
Jalan majumu
Mangda pamarginé nemu rahayu

 

Patapan Pulé   

Tumbuh ring tengahing jagat
Matapa sadina-dina
Mapaica ring para jadma
Lascarya kaanggé tamba

Patapan pulé
Anggé déwék pedidi tuara
Anggé mapitulung kapining pisaga
Sayaga

Patapan pulé
Setata nyalanang dharma
Sadina-dina matapa
Yadiastun tuara

 

Tri Datu  
 
Barak, Selem, Putih
Mapaiketan dados asiki
Tigang warna makilit
Dados Tri Datu Sakti

Warna nyané sayuakti mabinayan
Nanging yéning sampun kadadosang asiki
Prasida kaanggé nolak baya

Barak mapaica kauripan
Selem miara sarwa tumuwuh ring jagat
Putih nglebur sahananing mala ring pertiwi
Barak, Selem, Putih mapaiketan
Nyaga kauripan

 

Mewali ka Bali    

Suwé sampun tiang matilar
Makta semu égar tiang matilar
Nyujur genah sané ngangobin jagat
Mupulang arta brana sakancan dina
Kantos lali tiang mewali
Lali tiang ring Hyang Widhi
Lali tiang manyama braya sareng sami

Gering agungé maksa tiang mewali
Ring gumi pisaga sampun nénten mapikolih napi-napi
Mewali tiang ka Bali
Mewali tiang ngayah ring leluhur sami


TAGS :

Ni Kadek Juliantari

Ni Kadék Juliantari embas ring Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pinanggal 3 Juli 1987. Ipun polih gelar Sarjana Pendidikan (Bahasa dan Sastra Indonesia) warsa 2009, gelar Magister Pendidikan (Bahasa  Indonesia) warsa 2011, selanturnyané gelar Doktor Pendidikan Bahasa warsa 2020 ring Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Ipun dados  dosén tetap yayasan ring STKIP Agama Hindu Amlapura saking 2010 kantos mangkin. Ipun naenin polih Jayanti  kaping tiga Wimbakara Nyurat Ésai “Penulis Kampus Hindu Ujung Tombak Penyuluh Hindu” warsa 2018; Jayanti kaping kalih wimbakara nyurat Opini/Artikel Basa Bali mapaiketan ring Bulan Bahasa  Bali warsa 2019;  Jayanti kapertama wimbakara nyurat  Artikel Basa Bali mapaiketan ring Bulan Bahasa  Bali warsa  2020, miwah Jayanti kaping kalih wimbakara ngripta Puisi Bali mapaiketan ring Bulan Bahasa Bali warsa 2021. Ipun taler nyurat ésai, puisi, cerpen, miwah artikel ilmiah. Ésai nyané sané mamurda Ri Tatkala Ibu Nénten Malih Mabasa Bali munggah ring Pos Bali (Maret 2019). Ésai nyané sané mamurda Bayu Pramana Sokong Taksu Adat, Seni, Miwah Budaya Bali munggah ring Pos Bali (September 2020). Puisi-puisi Bali nyané munggah ring Majalah Sastra Suara Saking Bali. Puisi-puisi Basa Indonesia nyané munggah ring Antologi Puisi Dongeng Nusantara miwah Antologi Puisi Meneroka Aba Yat hingga Kubu Aur Duri. Ipun naenin dados Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STKIP Agama Hindu Amlapura saking warsa 2011 kantos 2017. Saking 2017 ipun dados Wakil Ketua I tur dados pembina UKM Jurnalistik STKIP Agama Hindu Amlapura kantos mangkin.

 

Komentar