Ujan Ai di Désa Kawiswara

Pexels.com

Désa Kawiswara, désa cerik di bongkol sisi kelod Gunung Batukaru. Désané asri, sawiréh nu tuara liu ada anak nglalinin. Eda ja anak uli dura désa, krama désané dogén tuara liu ané demen nongos di désa. Désané kaiterin olih carik miwah tegalan kramané. Tuara liu ada tanah carik miwah tegalan ané kagelahang olih krama dura désa. Boya ja sangkaning kramané pageh tuara ngadep pagelahan, sakéwala tuah sangkaning tuara ada anak nyak meli tanah di wewidangan désané. Joh uli kota. Tuara ada jalan melah ka désa.

Tongos désané di tanggu kaja lintihan désa, wewidangan kecamatan Selemadeg Timur. Sawiréh di tanggu, minab panyalah pamréntahé ngaénang jalan ngalih désané. Tuah ngidupang krama adésa, padalem pipis negarané. Toh masi kramané tuara ada uyut. Kramané suba pada las, pada nerima yéning désané tuara ngleah jalan.

Krama désa Kawiswarané polos-polos pesan. Tuara ada ngrungu pakibeh gumi. Nyak kénkén uyut guminé, krama désa Kawiswara satata itep nyalanang geginané sadina-dina. Semengan bangun, ngopi matimpal séla, utawi acepok-pindo meli godoh di warung, lantas majalan ka carik wiadin tegalan. Nglemekin carik, ngaritang sampiné padang, ngabasin tegalan. Jegjeg ai mulih marérén madaar, masaré akejep, lantas buin ka tegal wiadin carik. Sanja satondén sandikala suba mulih, marérén manjus di telabah delod désané, lantas ngorta kanti kapeteng di léneng wiadin jineng umahné.

Tuah amonto paitungan kramané. Ulian paitungané ento pragat bantes madaar sadina-dina, lan bantes atep ngasukang pianak nganti SMA. Disubané tamat masekolah, pianakné madunungan di kota ngalih gaé. Ada magaé di béngkél, ada di konter, ada dadi pangempu, ada magaé di proyék. Ané tua itep di désa.

Trepti désané, tuara liu ada biuta. Pabriuk sakempul kramané mapaiguman. Ngelah laba désa di hulun désané, kagarap olih kramané bareng-bareng. Kapulanin bunga mawa barak. Makéraban warna barak di laban désané. Kramané makejang masi demen pesan warna barak. Makejang cumpu warna barak anggon warna désané. Nganti di pura puseh, di pura dalem, di balé agung, wastran palinggihé kagantinin aji warna barak. Tedung barak, reronték, kobér bandrangan mawarna barak.

Suba makudang-kudang tiban désan tiangé mawarna barak. Désa Kawiswarané maurip bunga mawa barak. Kramané suba biasa nepukin apa dogén makejang mawarna barak. Krama istri yén ngaé canang, bungané makéraban mawarna barak. Ané lanang yén ngolah caru, makejang caru siap biing, apang getih lan buluné barak. Désa Kawiswara makéraban maciri barak.

Ulian bunga mawa melah entikané di masan endangé, kramané makejang ngimpasin pesan ujan. Ané bisa nerang, sabilang wai ngendihang api, nudus asep di bucun sanggahné apang awainan endang tuara ada ujan. Di masan ujané, prajuru désané ngulemin tukang terang apang nerang di pura puseh. Masrana asep, matanceb bunga pucuk rejuna di bucun puseh, di ulun balé pamiyosané.

Yén suba nyak endang, tuara ada ujan, kramané adésa demen. Ento maciri mawa barak di hulun désa lakar mupu. Lakar ada bunga makranjang-kranjang suuna tekén krama istri ka désané badauh, adepa ajak pangepul ané suba ngantiang di tanggun jalané. Yadiapin maji aji mudah, sakéwala kramané marasa ada ané antiang. Pipis ngadep bunga anggo prabéa upakara ngodalin di kayangan tiga. Yadiapin tuara sedeng, kramané lakar kena paturunan anggon ngentugin prabéa upakarané.

Né jani, Wayan Rastra, pianak Nyoman Sutéja mulih uli rantau. Limolas tiban ia ngalahin désané marantau ka kota. Kapah ia mulih, sawiréh uleng kenehné munduhang pangupa jiwa di kota. Jani sawiréh suba ia ngaba bekel, suba mapunduh sekayané di kota, ngelah ia keneh lakar mulih ngwangun désa.

Makesyab bayuné nepukin désané tileh buka jatimula sukat kalahina marantau limolas tiban. Tuara ada ané malénan. Désané tuara ngelah jalan. Umah-umah kramané tuara ada ané malénan. Tileh buka jatimula. Makesyab Wayan Rastra ningalin désané buka kéto. Ia ngalihin jalan apang ngidang désané sayan melah, sayan maju.

Uli di kota ia ngajak timpal ané nyak lakar ngwantu menahin désané. Timpalné nundén apang laban désané suud tanemin mawa barak. Ia nundén apang laban désané jani tanemin gumitir kuning. Ia ngelah timpal pangepul gumitir kuning. Timpalné ento misadya lakar ngaénang jalan ka désa Kawiswara yéning laban désané makejang kapulanin gumitir kuning.

Wayan Rastra nekedang unduké ento tekén prajuru désané. Prajuruné tuara bani ngemaang pamatut. Unduké ento lantas kaparumang. Kramané ketabanga apang parum di rahina Redité ané pacang teka. Kramané makesyab nadaksara ada parum. Biasané tuara taén ada parum di désa. Apa-apa paileh di désa kalaksanayang nganutin apa ané suba majalan, apa ané suba katami. Tuara ada parum, tuara ada pabligbagan.

Né jani nadak sara prajuruné ngadakang parum. Apa ja makada? Liu kramané pakrimik ngenehang. Sabilang sanja, ortan krama désané tusing joh unduk parumé ané lakar teka. Orta unduk pangidih Wayan Rastra ngancan liu krama ningeh. Ngancan liu ané ngenehang. Kramané pada ngelah panampén soang-soang.

Rahina parumané suba teka. Kramané pada guyub rauh ka balé banjar. Jero mangku ngantebang bantené, ngrestiti apang parumané antar turmaning sida pacuk pabriuk. Jero bandésa malinggih di ajeng, kaabih olih prajuru lianan. Kelihan pacelang masi ada di ajeng. Pacelang ané lénan negak ngider nongosin bucu.

Suba carem kramané rauh, parumé kakawitin. Jero bandésa nlatarang tetujoné parum. Krama désané suba pada nawang, lan suba ngaba panampén soang-soang. Sawiréh jero bandésa nunasang raos tekén kramané, seka besik kramané ngemaang panampén.

Pan Gati ané negak di sisi kangin si malu nampénin, “Atur pinaweg titiang, jero bandésa miwah krama maka sami, yéning indik laban désa sané wénten di hulun désané, riantukan sampun katami saking nguni wantah katanemin mawa barak, napi malih manahang mangkin pacang kagentosin? Iraga iriki sampun leket uripé ring warna baraké punika. Ulian barak warna mawané, désané puniki sutrepti ngantos mangkin. Lédangang, manah titiang mangda nénten malih wénten pikayun ngrobah tetamian puniki.”

“Titiang cumpu ring Bapa Gati. Dresta di désa Kawiswara puniki sampun mamargi saking nguni buka puniki. Saking panglingsiré nami lan naming pamarginé buka puniki, ngawinang ajeg kawéntenan ring désa. Yéning dumun mari nganginang, mangkin marginin malih nganginang, bawak raos, pamarginé puput. Napi malih rereh?” Ajin Sumawi nyambungin raos Pan Gati.

Di bucu sisi kauh, Nengah Sumer ngénggalang ngunggahang lima tur tuara ngantosang Jero Bandésa, ia ngénggalang ngraos, “Ampura, yén sané kabaos ajegé punika ajeg dadi désa sané tuna, ajeg dadi désa sané tuara, titiang nénten cumpu sareng ngajegang. Niki sametoné, Wayan Rastra sampun nabdabang pamargi mangda désané sida maju, nguda iraga ten sayaga sareng nabdabin?” Raos Nengah Sumer kaandupang ajak kramané asibak paruman.

Tondén suud kramané ngandupang, Gusti Kalér milu masi ngénggalang nyambungin, “Nggih mangkin galah iraga ngrobah napi sané sampun mamargi. Yén ten mangkin robah, ngantos ring pianak cucu pungkuran désané pacang amuniki kémanten, tuara ada perobahan. Cutetné, titiang saking témpék kelod nunas mangda laban désané ngawit mangkin katanemin gumitir kuning.”.

Uyut parumé, sawiréh tuara nepukin pacuk. Kramané pada kukuh unduk kenehné soang-soang. Pamekas témpék kaja lan témpék kangin ngaptiang désané apang nu tetep nanem mawa barak. Témpék kelod lan témpék kauh ngaptiang apang nanem gumitir kuning. Prajuruné tuara nyidang nepasin. Tuara nyidang mesuang pamatut. Nganti lantas Wayan Rastra ané matur di parum.

“Nunas sisip titiang majeng ring krama désa makasami. Wantah sangkaning pamineh titiang désané dados byuta buka puniki. Mangda sami éling, pamineh titiang wantah kadasarin antuk manah ning, mangda désa Kawiswara sané tresnain iraga puniki sayan becik kawéntenané. Duaning sapuniki mangkin pikayunan Ida Dané pada malianan, sapunapi yéning iraga pada mamargi. Dum punika laban désané atenga tanemin mawa barak, atenga tanemin gumitir kuning. Sira uning pangepul mawa barak lan gumitir kuningé pada-pada lédang ngaryanin margi ngantos ring désa druéné iriki. Boya ké punika pangaptin iraga? Ngiring sareng-sareng mangkin mautsaha.”

Raos Wayan Rastra kagugu baan Jero Bandésa. Pamicutet parumé, laban désané pacang kakepah dadua. Asibak tanemin mawa barak, kapuponin olih témpék kaja miwah témpék kangin. Buin asibak katanemin gumitir kuning, kapiara olih témpék kelod miwah témpék kauh.

Kramané sayan sumanget jani miara laban désané. Ané nanem mawa barak sayan seken bayuné nindihin warna barak. Kija-kija jani payasané masawang barak. Baju barak, celana barak, mirib kanti encehné mawarna barak. Ané nanem gumitir kuning tusing nyak kalah, apang maciri tresna tekén gumitir, sutindih tekén warna kuning. Ideh-ideh jani pada mabaju kuning. Yén asan-asanin di matatu limané, getihné bisa ngecir mawarna kuning.

Sesukat ento désa Kawiswarané dadi mawarna barak lan kuning. Asibak ngeluanang mawarna barak, asibak ngenebénang mawarna kuning. Nuju piodalan masi kéto, yéning padmasana mawastra barak, gedong meruné pasti mawastra kuning. Yéning kori agungé makaput barak, balé kulkulé pasti makaput kuning. Yéning tedungé mawarna barak, kobéré mawarna kuning. Ngancan ramé warnan désané.

Tusing tuah di piodalané dogén. Yén nuju ada kramané kalayu sekaran, layon kramané masi kalilit baan kasa nganutin warna bungané. Ané nanem mawa barak, layoné kalilit kasa barak. Ané nanem gumitir kuning, layoné kalilit kasa kuning. Payasan pepaga wiadin jempana masi nganutin warnané ento. Dadiné, yén suba jempana mawarna barak, pasti ané mati uli témpék kangin utawi kaja. Yén warna kuning pasti uli témpék kelod wiadin kauh.

Lénan tekén unduké buka kéto, ada ané ngaé paileh désané tuara melah. Mawa barak melah entikné yéning tuara kena ujan. Sakéwala gumitir kuningé melah entikné yén sesai maan ujan. Ento makrana juru terang miwah juru ujané sesai ngédéngang kasaktian. Krama témpék kaja lan kangin ané bisa nerang sabilang wai mesuang kasaktiané nerang. Kéto masi krama témpék kelod lan kauh ané bisa nekaang ujan, sabilang wai ngacep apang teka ujan.

Sawiréh sabilang wai kakéto pinunas krama désané, minab ica ida sesuunan. Sabilang wai ida mapaica ujan ai di désa Kawiswara.

 

                                                                            Liligundi, Januari 2021


TAGS :

IGB Weda Sanjaya

I GB Weda Sanjaya, embas ring Bajera tanggal 29 Agustus 1988. Mawit saking desa Dalang. Desa alit ring bongkol Batukaru sisi kelod. Wewidangan kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan.

Saking alit madunungan ring desa Belimbing, santukan ibun Dane tugas dados guru SD tur meneng ring mes SDN 5 Belimbing. Ngawitin masekolah ring SD punika, nglantur ring SMPN 1 Selemadeg, ring Bajera, raris nglantur ring SMAN 1 Tabanan. Nglanturang kuliah ring Jurusan D3 Pendidikan Bahasa Bali, Undiksha warsa 2006, tamat 2010. Nglantur ring IHDN Denpasar nempuh jurusan S1 Pendidikan Bahasa Bali, tamat ring warsa 2012.

Malajah nyurat kasusastraan Bali ring warsa 2009. Reriptane marupa puisi miwah cerpen pepes kamuat ring Orti Bali, Bali Post ring warsa 2009 ngantos 2011. Riantukan kabanda ring pakaryan miwah kulawarga, ngawit madue anak alit warsa 2011, sayan arang prasida nyurat. Mawali katangiang olih Suara Saking Bali, saka kidik mawali nyurat ring warsa 2016. Ngantos ring warsa 2020, Cerpen mamurda “Punyan Kayu ané Masaput Poléng di Tegal Pekak Dompu” prasida molihang Jayanti II ring Wimbakara Nyurat Cerpen Bulan Bahasa Bali 2020. Taler cerpen mamurda “Rikala Gedé Rudra Ngutang Bibih, Nuduk Kuping” prasida ngranjing 5 besar lomba nyurat cerpen ring HUT Mahasaba, UNUD 2020.

Komentar