Puisi-puisi Eka Mudiartika Yasa

  • By Eka Mudiartika Yasa
  • 06 Maret 2021
Pexels.com

Tutur Anak Punyah


tutur anak punyah
ngéndah pélah
uling di politik kanti teked katitik
uling di mistik kanti teked kacetik
uling di raja kanti teked kawong cilik
aduhhhhhh……………
anak punyah
yadiastun tusing mabayah
apebuin kanti basangné layah
népenting bokah
tusing mikir pianak somah
dijumahné naenang basang layah

        Anggara Kliwon Tambir, 19 Pebruari 2019

 

Tahun Politik


Anaké ngorahang jani tahun politik
Makejang suba pada ngitungan taktik
Tusing mikir nyake luung nyake licik
Népenting asik
Di tahun politik
Makejang ngaku dadi pakar politik
Guar-guar kraik-kraik
Suryak-surya kedék ngrikik
Wong ciliké telah pakrimik
Ngemig-mig patika cuh
Tur misi masemu bujuh
Madingehang tutur gebuh
Patikacuh cara anak buduh
Di tahun politik
Makejang medagang munyi
Kemu mai ngobral janji
Masemaya ngajak widi
Majanji ngajak petani
Ngaku-ngaku paling peduli
Dong di duri tusing ada mabukti

    Wraspati Paing Tambir, 21 Februari 2019

 

CORONA


guminé sepi sipêng
nanging boya nyepi
ulian virusé ane mayus
Corona dadi primadona
ngaé gurubug
telah jadmané pada pagebiug
tusing bêsik tusing dadua
tusing cerik tusing tua
makejang pagebiug madugdug
ka isolasi tusing dadi disisi
masekeb kaidentifikasi
jani jalan introspeksi
iraga patut mataki-taki
ngalih solusi ané pasti
apang tusing liunang teori
apa buin liunan munyi
apang tusing enggalan makejang ajak mati

   Soma Umanis Pujut, 16032020

 

Masidikara


Idup dadi manusa
Patut bisa masidikara
Tusing dadi nuutin égo
Setata merasa paling bisa
Apang anut sakadi Pupuh ginada
Eda ngadén awak bisa
Apa buin jani suba nyansan tua
Eda pesan nuutin solah i kedis goak
Pelajahin ragané menyama beraya
pasidikarané puponin
Ngajak nyama apang setata adung
Ngajak braya apang bisa saling tulung

   Keranjangan, 09 September 2019

 

Lawat-lawat Suung


Dimasan gumi cara jani
Makejang ajak kéweh sukeh
Uling di pengusaha nganteg ka petani
Uyak pandemi
Liu ané frustasi
Ketomasih alih profesi
Uling pegawai hotel dadi dagang nasi
Uling dadi sopir jani ngadep durén miwah kopi
Uli PMI jani ngubuh sampi
Tusing ada enu mikir géngsi
Makejang ngepung bati
Apang ada beliang nasi
Aahhhhh………
Saja mula suba alikan gumi
Pidan ngalih ramé jani manepi ngalih sepi
Ané tusing taén mabakti prajani inget tekén widi
Sabilang wai mabakti
Buin misi nyejeran pejati
Ané demen ngluwa prajani rajin kapura
Ané demen nyinyir kenyar-kenyir
Ngomongin timpal daki-daki
Jani kasengker baan masker
Aahhh………
Pandemi
Tusing liunang teori
Tusing masih liunang tutur
Tusing dadi tungkas masang pekakas
Ngaé anak ngreres buka ka peres

    Buda Manis Prangbakat, 20 Mei 2020  

 

Magending


Magending anggon ngilangin pusing
Wiréh suba makelo glalang-gliling
Apa buin ngelut galeng guling
Limané masih suba kanti kriting
Mecik hp ceting
Brosing
Jani, jalan magending
Sakéwala dekanti tunggang-tungging
Apa buin ketengkang-ketengking
Keto masih liunang oding
Apang tusing kadéna sinting
    Magending tuah ngalih liang
    Sebeté apang ilang
    Kéto masih apang tusing enu uyang
    Dini ditu uyak utang
Magending yadiastun tusing ja melah
Ané penting pongah
Anggén nylimuran manah
Manah osah mulisah
Gering agungé nglalah
Coronané ngaé resah
Sakewala dekanti pasrah
Apa buin nyerah
    Magending
    Mai magending
    Gendingé sada paling
    Ané ningehang tusing dadi salting
    Apa buin kanti sedih kingking

        Saniscara Pon, 6 Juni 2020

 

Basa Bali


Cening
Cening ayu idéwa
Ané jani bapa lakar nuturin cening
Apang idéwa nawang
Yen ipidan basa Bali dahatin luih
Dahatin mautama
Makejang kramané égar bingar nganggo basa Bali
Cerik kelih tua bajang
Demen ia mabasa Bali
Inget ia tekén basa Ibu

Nanging ané jani
Tegarin cening tingalin
Delikang matané
Ketomasih kebengan kupingé
Dingeh ning
Dingeh!!!!!
Basa Bali tamis-tamis mati
Makejang anaké géngsi mabasa Bali
Di Desa apa buin di Kota
Langah nyak mabasa Bali
Lipya ring basa Ibu
Buin misi ada ané nyambatang kéné
Tiang géngsi mabasa Bali
Basa Bali katrok
Basa Bali tusing dadi anggo ngalih gaé
Basa Bali tusing nekang pipis
Basa Ibuné kacampahang

Nah cening…..
Cening ayu pianak bapa
Ané jani ada pangidih bapa
Eda cening engsap mabasa Bali
Eda cening gengsi mabasa Bali
Eda cening takut orahanga katrok
Apang cening nawang
Kasujatian basa Baliné
Basa Bali pinaka akah budaya iragané
Idéntitas iragané dadi wong Bali
Apang tusing kanti kapongor
Lali ring kawitan
Lipya ring basa Ibu
Mapan basa ento tuah idéntitas bangsa
Keto nyen anaké liu nyambatang
Patut idéwa jengah
Patut idéwa ngajegan
Apang tusing nyansan punah
Sirna ilang tadah arus globalisasi

    Redite Paing, 31 Mei 2020

 

Masan Gerit    


Makejang anaké sensitif
Eda ngawag mesuang munyi
Apa buin mesuang pendapat ané kontradiktif
Apang tusing ngaé anak sakit
Wiréh jani masan gerit
Eda liunang oding
Dini ditu tudang tuding
Marasa dadi anak penting
Pamuputné tuah mamérek hand body

    Sukra Umanis, 10 April 2020

 

Gita Kali Sangara


Tut
Ketut
Mai malu paekin bapa
Tegarang ketut cingak
Tegaran ketut pireng
Tegaran ketut baca surat kabaré
Pabalih tipiné
Kénkén pakibeh guminé jani?
Apang ketut nawang
Tusing tuah pragat mangipi
Pragat mamunyi ngaé salah tampi
 
Tut
Ketut
Ané jani bapa mabesen marep tekéning ketut
Idup di guminé keweh
Sukeh
Apa buin dimasan gumi kali  buka jani
Kali ngaran kalut
Kalut ngranayang uyut
Uyut ngranayang jagaté buut

Tut
Ketut
Dimasan guminé gerit cara jani
 Liu anaké majepit
Nyerit kajengat kajengit
Kéto masih ékonominé sulit
Ngranayang makejang anaké énggal sensitive

Tut
Ketut bagus
Aab jagaté cara jani
Makejang anaké mamata liu
Bungut liu ngawé saru
Munyi ngacuh patikacuh
Ngawé bicuh
Kecah kecuh sada angkuh

Tut
Ketut bagus pianak bapa
Suud monto pules
Apang tusing énggalan makules
Cingakin tolih guminé jani
Makejang saling sindir
Makejang ngalih panggung
Ngawé bingung
Makejang saling nyinyir kenyar kenyir
Makejang saling sentil
Makejang saling paririhin
Buka kedis goaké ngadanin iba
Makejang ngaku nawang Déwa liunan satua
Makejang paling kanti sinting
Makejang bicuh ngaku tuyuh
Pamuputné Abra Gamang

Tut
Ketut
Bangun tut dengéngan matané
Jalan jemak arité
Suud jerat jerit
Apang tusing énggalan telah tanah cariké

Tut
Ketut
Yén enu ketut nyideyang ningeh
Kebengan kopingé
To dingeh!!!!!
Kénkén dingeh tut?
Ida Dewi Sri sedih ngeling sig-sigan
Tongos nyané telah kapulain beton
Kalah nyerah nglawang arus globalisasi
Kalah nyerah nglawan kala kali
Ané mabok gading demen nungging

Tutu
Ketut
To tlektekang delikang matané
Lelakuté anggut-anggut
Glantak-gluntuk ngluluk
Umah nyané kacor

Tut
Ketut bagus pianak bapa
Yén enu ketut ngelah pangrasa
Tekekang pangraksa jiwané
To tolih tanah panglekadané
Ibu Pertiwiné
Kénkén
Kénkén
Kénkén tut
Kaden simpatang cunguhné
Sesek tangkahné
Ringsek awakné
Bekang cangkemné
Sumpel plastik ané buka cetik

Tut
Ketut bagus pianak bapa
Jani suud monto nyinyir kenyar kenyir
Suud monto angkuh
Jalan selegan ngarit
Upapira tanah panglekadané            
Bakti ring Ibu Pertiwi
Apa mawinan kéto tut?
Yén buin mani mati
Tuah Ibu Pertiwiné ané ngraksa                     

                           Buda Pon, 27 Mei 2020

 

Kampuh Poleng


Bali
Kénkén sujatiné ragané?
Makejang masuryak mélaning Bali
Apa buin ngaku sutindih tekéning Bali

Bali
Kenapa ragané?
Sakit apa?
Kejokanké batisé ajak limané?

Bali
Subatawang gelah anak Bali
Ané disisi mamunyi manis mai ngisep sari

Bali
Digantin cara jani makejang magedi
Disubané layu tanpa bayu

Bali
Makejang ngaku sakti
Makejang ngaku mélaning Bali
Pamuputné mamati-mati paturu nyama Bali

Bali
Tusingké kanggo I Kampuh Poléng
Ané melanin budaya Baliné?
Tusingké kanggo wong Baliné?

Bali
Kenapa I Kampuh Poléng?
Apa ia kuang aéng?

Bali
Kenapa I Kampuh Poléng?
Apaké ia tusing nawang carané melaning Bali?

Bali
Tanguda ané jani encik-encik ada wong dauh tukad
Ngaku satya sutindih lakar mélaning Bali
Kanti ia ngaé organisasi dini di tanah Bali

Wong Bali, suud liunang munyi
Jalan iket semayané
Tunggalan pangrasané
Sutindih ring tanah Bali

Kampuh Poléng
Jalan encepang suksman Poléngé
Nawang beneh pelih
Selem kalawan putih

Yén raga seken sutindih ring Bali
Tekekang antengé keret indriané
Tekekang saseleté apang tusing kanti nyangkét di punyan krékété.

        Anggara Pon Klawu, 16 Juni 2020


TAGS :

Eka Mudiartika Yasa

Eka Mudiartika Yasa lahir di Manukaya, 26 Desember 1989, tinggal di Banjar Keranjangan, Desa Manukaya, Tampaksiring,Gianyar. Saat ini bergiat sebagai Penyuluh Bahasa Bali Dinas Pendidikan Provinsi Bali.

Komentar