Ayu Campuhan

Pexels.com

AYU CAMPUHAN makeneh-keneh, “Ngujang dadi i mémé ngadanin idéwék Ayu Campuhan. Apa krana macampuh kama bang ajak kama petaké ngranayang? Apa krana patemon purusha-pradhané ngranayang?” Ia makeneh-keneh sambilanga majalan ka Campuhan. Sabilang dina melah Purnama-Tilem, Kajeng Kliwon, ia maan dogén ka Campuhan ané paek ajak umahné. Campuhanné ento matemu duang tukad, tukad kangin lan tukad kauh. Yéhné gumanti ening. Di dulu ada klebutan gedé ané tusing taén nyat yéhné. Yéhné masi ngidupin para patani di désané ento. Tatajukanné makejang idup baan yéh ané ening lan tusing taén nyat. Suud madi nyagung, dikénkéné tajukina tabia. Nyak nemu sasih melah argan tabia mael tepukina. Kenyem-kenyem suba pataniné ditu. Ada masi nyelagin baan najuk gumitir lan pancar galuh.

            Patemon tukadé ento kasambat tongos melah anggon nyuciang angga. Anaké wikan-wikan ngandikaang, yén angga sarira, toya ening anggén nyuciang, yén pikayun, Sanghyang Sastra anggén nyuciang. Di petemon tukadé, ada usehan yéh. Ditu tongos ngalih patemon yéh.

            Sabilang dina melah, gumanti liu anaké ka Campuhan. Tusing anak uli désané Ayu Campuhan dogén, ada masi anak uli dura désa kemo. Magenepan tatujonné. Ada ngorahang apang tegteg bayuné. Ada ngorahang lakar ngujanang, Bapa Balian ané taén mamunyi buka kéto. Yén suba Bapa Balian kemo misi makerem, sinah suba lakar ujan buin jebosné. Bapa Balian mula siket dadi tukang ujan lan tukang terang. Ia biasa ngitungang langit. Panekan kerug-tatit, kilap-gulem suba lapah baana ngitungang. Tiang dong mantas demen ningehang tutur dogén. Ia ngaku suba biasa ngejuk kerug, nglébang tatit apabuin kilap. Koné taén sander kilap dugasné nerang, sakéwala ngimpir. Baleman panerangné sandera ané misi linggis matangjebang milehin sambuk. Tiang ningehang keyem-kenyem dogén. “Yén dugasé ento sépanan makecos sinah tusing bakat tulung.” Bapa Balian nyatuang pajalan iané dadi tukang terang, lan dadi tukang ujan ané kasub. Lénan tekén ento Bapa Balian masi ngusadén lan nglukat anak. Ané tondén ening apang dadi ening maklening. Pepes gati Bapa Balian ka Campuhan, ngaba canang sambilanga kemik-kemik. Apa kadén kemikanga? Tiang tusing nawang isinné.

            “Ayu suba uli tuni di Campuhan?” Bapa Balian matakon.

            “Suba Pa. Man Bapa lakar ngujanang jani?”

            “Tusing, lakar nglukat ené, ané mara seger baan bapa ngubadin.”

            Ayu Campuhan tusing buin nglanturang matakon. Ia lantas ka Campuhané ento. Ia ngaturang canang, andus dupane nglepug miik gati, buka nundunin ané nuénang genah di Panyampuhan.

            Bapa Balian makesior bayuné. “Miih jegég gati Ayu Campuhan buka méméné dugasné bajang. Kanti suud manjus Ayu Campuhan paninghalane Bapa Balian tusing makedipan anang abedik.

            “Suba suud Ayu?”

            “Suba Pa.” Ia masalin panganggo.

            “Apang sayan melah idupé, Bapa nglukat nah, énggalan maan jatu karma.”

            “Tiang enu cerik Pa. Tusing kakeneh ané madan jatu karma. Tiang meled mlajahang awak dogén malu.”

            Ayu Campuhan majalan mulihné. Neked jumahné, ia lantas muspa di sanggahné apang nyak melah pajalan idupné. Cekceké selegenti mamunyi. Mirib lega ada anak cerik bajang inget ngaturang bakti.

            Tepukina méméné sedek jait lakar anggona di Purnamané. Ia bareng matulung. Iseng ia nakonang. “Mé, ngujang dadi tiang adanin mémé Ayu Campuhan?” kéto ia matakon tekén méméné. Méméné kenyem sambilanga ngamelahang tegakné. “Jemakang malu mémé semat anggon nyematin sampianné. Mai paakang negak tuturina abedik. Ipidan dugas melingang Ayu, mémé sabilang dina melah ka Campuhan nunas plukatan. Mémé meled ngelah sentana ané ngetisin anak tua. Meled ngelah sentana ané inget tekén awak. Mirib suba antesan Ayu lekad sagét nyakit mémé di Campuhan. Énggal-énggal mémé mulih, tusing makelo nyakit lantas Ayu lekad. Tusing sanget nyakitin mémé dugas nglekadang Ayu.”

            “Mirib ento ngranayang idéwék sangkan demen ka Campuhan?” Ayu Campuhan makeneh-keneh.

            “Lantas anggon mémé panginget-inget. Adanin mémé cening, Ayu Campuhan.”

            “Aluh pesan mémé ngadanin tiang.”

            Méménné Ayu Campuhan kenyem. Mrasa tekén ngelah sentana ané bisa ngaba awakné. Yén sahihang tekén anaké lénan, Ayu Campuhan bisa ngidepang munyi. Manyama braya masi bisa. Sabilang ada anak magaé, ia mautsaha apang maan mapitulung. Liu masi truna-trunané nyeledétin déwékné. Sakéwala tusing ada ané bani ngorahang demen. Truna-trunané ngimbayang Ayu Campuhan buka bunga ané ngamiikang désané. Makejang nagih ngémpok, sakéwala jejeh lakar tusing maan panampén seken.

            Madé Umbara taén nyambatang awakné demen masi mantas kenyem anggona nyautin. “Bli eda ja tiang aliha, tiang meled ngayahin i mémé, buina meled ngayahin keneh tiangé. Liu ada anak jegég di désa. Ento dogén pilihin sinah Bli nemu bagia.”

            Kabilbil Madé Umbara mara ketoanga. Uli sukat ento tusing buin bani nyambatang déwékné demen kéto masi truna-trunané lénan. Makejang jejeh nyambatang isin kenehné. Makejang dadianga timpal tekén Ayu Campuhan.

            Purnama ané lakar teka, Ayu Campuhan meled malukat di Campuhan apang sayan ening kenehné. Dina Purnama melah anggon nyuciang idep, utawi namtamin keneh apang sayan-sayan enteg.

            “Ayu, payu lakar malukat di Purnamané?” Méméné matakon sambilanga nanding banten saiban. Banten ané tetep aturanga sabilang suud nyakan di paon. Yén suba suud nanding, Ayu Campuhan lakar ngaturang.

            “Keneh tiangé kéto, Mé. Buina Purnama nemu Budha. Budha gajah anaké nyambat. Melah koné anggon dina malukat.”

            “Sabilang Purnama ento melah Ayu. Patuh tekén Tilem makejang melah anggon nglukatin idep. Yén payu lakar gaénang mémé pajati abesik. Suba makelo tusing taén ngaturang pajati di Campuhan.”

            “Dadi masi Mé.”

            Purnamané teka, Ayu Campuhan majalan ka Campuhan suba liu anaké kemo nglukat kenehné. Makejang mapangapti apanga dadi ening. Liu tepukina tekén Ayu Campuhan makamben putih, mabaju putih. Luh muani mapananggo buka kéto. Ayu Campuhan inget tekén déwékné enu tuna kanggoanga mabaju biasa dogén. Sayan sanja, sayan ngliunang dogén anaké ané lakar malukat. Ia makeneh-keneh, “Sinah lakar peteng iraga maan malukat?”

Tambis saru mua mara man selah malukat. Ia lantas manjus énggal-énggal suud kéto ngaturang pajatiné. Ia makesiab sagét Bapa Balian ngisiang limané. Énggal-énggal katépésanga limané.

            “Ipidan mémén Ayuné tusing nyak. Jani Ayu lakar juang.”

            Malaib Ayu Campuhan menékang, noos angkihanné. Neked jumahné, méméné makesiab. Sabilang takonina  tekén méméné pragat sautina baan eling.


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar