Soca Ulunangen

Foto: Tut Sugi

Titiang mangguh kasengkalan awuku sané lintang, daweg Mbok Gung Ayu mawisuda ring Hotél Nikki Dénpasar, namatang kuliah S1 PGTK ring IKIP PGRI.

Daweg punika, jam 6 semeng titiang sampun mamargi nuju Dénpasar, yadiastun Mbok Gung Ayu ngandikain titiang mangda ring galah 8 sampun ring Dénpasar. Manahé mangda nénten gagéson, titiang masemengin ngarauh merika. Ibu lan Aji nénten prasida nyarengin, riantukan wénten ngayahang banjar, nemonin pujawali ring kahyangan Tamuwaras. Mungwing punika, titiang makta palinggihan alit kémanten.

Margi saking Jero Tengah, ring Désa Kawiswara ngantos ka Hotél Nikki ring Dénpasar prasida antar. Dauh 7 langkung 15 menit titiang sampun ngantos ring Salon Kumala, ring sisi kaja Hotel Nikkiné, genah Mbok Gung Ayu mapayas. Sakéwanten wau titiang ngantos irika, Mbok Gung sampun paling, riantukan undangan wisuda lan kupon konsumsiné kaicalang ring genah padunungané ring Kuta.

“Punapiang mangkin, Gung Dé? Yén tan makta undangan, jejehin Mbok tan icéna ngranjing. Yéning konsumsi, nika kan dados numbas kémanten. Mrasidayang Gung Dé ambil jebos ka padunungan Mboké ring Kuta?” Sapunika baos Mbok Gung Ayu daweg nika. Titiang sampun meled nunas mangda katakénang dumun ring panitia, napiké dados ngaranjing yéning tan makta undangan, sakéwanten Mbok Gung Ayu pageh mangda undangané kaambil. “Nggih, alon-alonin dumun mrika ka Kuta. Régistrasi kalaksanayang nyantos dauh setengah 9, kantun wénten galah.” Asapunika baos Mbok Gung mawinan titiang ngéncolang ngambil sepéda motoré, raris matinggal nuju padunungané ring Kuta.

Kantun wénten galah sawatara ajam, sakéwanten rikala punika margi ring Dénpasar sampun sayan ramé tur macet. Sami pada nuju genah makarya utawi masakolah, nganggé palinggihané soang-soang. Wénten ngantos panyiuan palinggihané ring alintihan margi Gatot Subroto punika. Manahang titiang, yéning ring alintihan margi kémanten sampun ngantos panyiuan akéh palinggihan ageng kalawan alit, kuda ya akéh palinggihan ring sajebag Bali? Kudang bénsin utawi solar katelasang nyabran rahina? Tur kudang triliun jinah krama Bali sampun malaib ka pabrik motor ring Jepang, Cina, utawi dura nagara sané lianan? Mih, berat rasayang titiang antuk ngamanahang.

Akéh malih sané manahang titiang ring margi. Ngantos éling malih titiang ring paundukan dibi wenginé. I Dadong Jéngkog delod jeroné, sané kocap sering ngemban titiang daweg kantun alit, sampun padem.

Dibi wenginé, nemonin panyalukan Perangbakat, Dadong Jéngkog padem rikala masaré. Sané manggihin wantah Madé Sujiwa, penah cucun Dadong Jéngkogé. Riantuk Dadong Jéngkog putung, ipun sané stata ngayahin I Dadong risapaninggal Pekak Jéngkog nuju tanah wayah.

Sawatara galah solas wengi, Pan Suwita sané mangkin dados juru arah, mapangarah ka jero. Titiang sareng Ibu lan Ajung sampun makolem ring gedong kaja. Wau Ajung matangi, ipun ngaturang paindikan I Dadong Jéngkog sampun padem, turmaning jagi kapuputang pula-paliné wengi punika, riantuk banjaré nénten dados ngambil sebel nyanggra pujawali ring Tamuwaras. Irika raris Ajung lan Ibu nyayagayang raga jagi madelokan. Titiang nikaina meneng ring jero, riantukan bénjang semengné jagi ka Dénpasar, mangda nénten turu ring margi.

Titiang mamanah, yéning praragan ring Jero, kadirasa jejeh taler manah titiang. Dadong Jéngkog sampun kasub ririh indik désti. Kocap sampun nyantos paplajahan Leak Sari, mawinan ipun stata kacingak resik lan miik, sakéwala paliatné ngetorang manah sakancan anak mapas. Yéning mangkin I Dadong kakingsanang ring sétra, minab akéh jagi sisya lan sawitrané ring wengi madelokan. Mih, punapi yéning wénten sané simpang ring jero, nuju titiang praragan?

Ah, titiang sareng kémanten. Napi malih Dadong Jéngkog asih banget ring titiang, sesai ngemban titiang daweg kantun alit. Malih pidan malih sida matemu yén nénten mangkin? Ngéncolang titiang ngambil wastra lan papekek, taler tan lali jaket kulit titiangé. Santukan galah wengi, titiang mabusana adat ringan kémanten. Ngararis titiang sareng tiga madelokan ka jumah Dadong Jéngkog.

Kramané sampun ramia irika, raris Jero Klian mababaos indik pamargin upakarané makingsan nyilib, riantukan nénten wénten déwasa becik, turmaning yéning jagi nyantos déwasa rauh, banjaré jaga kasengguh sebel, tur nénten dados nyarengin pujawali ring Tamuwaras. Mawinan punika, soang-soang témpék kaicénin pakaryan soang-soang, mangda prasida sakancan pula-pali puput sadéreng makruyuk ayamé. Témpékan iragané polih paduman makarya bangbang ring sétra.

Ajung titiang pinaka klian témpékané, ngéncolang ngambil peras lan midabdabin kramané jagi ka sétra. Titiang nyarengin irika. Santukan sareng akéh, rasa jejeh titiang ical, magentos rasa meled uning kawéntenan sétrané daweg wengi. Pamargi makarya bangbang prasida antar, nénten wénten pikobet punapa-punapi.

Sawatara dauh 2 wenginé punika, layoné sampun rauh ring sétra, kaater antuk para kramané masuluh obor. Nénten wénten angklung utawi kakidungan sané nyarengin. Nyilib, sepi, mamung, sakadi suwung. Kalanturang antuk pula-pali manut dresta ring désa, digelis sampun sayaga layoné jagi kapendem. Sadéréng katedunang ring bangbangé, kramané saka siki ngicénin sang padem babekelan. Wénten mekelin siu rupiah utawi wénten taler limang tali rupiah.

Titiang ngamekelin duang tali rupiah, pejang titiang ring tangkah I Dadong. Kala punika cingak titiang wénten sané pakedip ring tangkah I Dadong. Tlektekang titiang, sakadi soca mirah, makedip ngendih, buin masunar putih, buin barak. Titiang kipak-kipek medasang kramané lian. Sakadi tan wénten sané rungu. Raris titiang ngawanénang raga ngambil endihé punika, kantun sakadi tan wénten sané rungu, diastun ramia kramané ngiterin layon I Dadong.

Risampun gambel titiang, pedasang titiang endihé punika marupa soca, warnané barak ati. “Dong, apa ja sujatiné soca ené, lakar tunas tiang, mogi Dadong lega. Yéning mula tusing pantes tiang sané nunas, lautang Dadong ngambil buin.” Kakéto raos titiang ring sajeroning angen, raris nyilibang socané ring bungselan papekek titiangé. Raris I Dadong kapendem ring sétra gandhamayuné. Kramané mawali ka désa, maprasita, raris mawali ka jero soang-soang.

Wau amunika ingetang titiang parindikan dibi wenginé, saget wénten suaran bél motor pireng titiang. Titiang tengkejut, ngamolihang sampun wénten motor Supra ring arep titiangé. Palaibé pada gancang, tan pabuwungan mangkin mapalu jangkrik. Titiang ngéncolang ngenjek rim, sakéwala sampun kasép pisan. Motoré sampun kadung mapalu.

Kala punika sami putih cingak titiang. Sakadi titiang wénten ring genahé jimbar, sakéwanten praragan. Tan wénten punapa-punapi, tan wénten sapa sira. Suwung. Wénten raris saru-saru pireng titiang suaran anak lingsir ngaukin aran titiang. Pedasan titiang, suarané sayan tinglas. Nika pastika suaran I Dadong Jéngkog. Pedas ban titiang.

Saking putih genahé jimbar, marawat raris pawakan I Dadong, mabusana sarwa putih. Malih sayan resik kantenang titiang, lan sayan miik adek titiang, sakéwanten tan prasida titiang ngawedalang baos nang asiki. I Dadong raris sané ngaraos, “Nawegang, Gung Dé. Sujatiné Gung Dé mangkin sampun sapatutné ngaturang ayah ring taman béji kangin kahyangan Tamuwaras, sampun kacatri antuk Ida sasuhunan sané malingga irika saking daweg Gung Dé embas. Kliaban barak ring selagan lelata Gung Dé sadéréng matigangsasihan punika pinaka cihna. Sakéwanten, dadong rumasa Gung Dé kantun dahat wimuda, kantun akéh tasik ring mrecapada sané durung rasayang Gung Dé, raris dadong pinaka sisya lan pangayah sayang Ida sasuhunan, nunas mangda dadong dumun sané ngentosin Gung Dé ngaturang ayah, nyantos Gung Dé sayaga.” Sapunika raos I Dadong, sakéwanten tan sida antuk titiang nyaurin. Cangkeme karasa kaku, tan sida ngawedar raos.

“Nika soca Ulunangen sané aturang dadong ring Gung Dé, wantah pinaka pangemit Gung Dé mangda tan molih baya. Punika taler wantah sangkaning paswécan Ida sasuhunan ring béji kangin. Sampunang pisan kaanggé sané boya-boya. Soca punika boya soca anggé ngaruruh meseh, utawi ngasorang sakancan meseh. Wantah prasida anggé ngaruruh sawitra, turmaning ngentosin mesehé dados sawitra. Durus abih, dadong uning Gung Dé sayuwakti sang truna mautama. Sang truna sané stata ngambel dharma.” Sapunika malih I Dadong ngarawos, tan pacawis raris nerawang ilang.

Sapaninggal I Dadong Jéngkog saking arep titiangé, titiang raris matangi, wau jagi matindakan, genahé jimbar putih punika magentos dados kawéntenan sané rasayang titiang naenin kacingak. Nerawang-nerawang, éling titiang genah punika wantah wantilan desané, cingak titiang pakebat para krama istri kantun makarya banten sané kaanggé rikala pujawali ring Tamuwaras. Ring kuuban para krama istri punika, panggihin titiang ibun titiang rikala ngamersihin jerijin Ida antuk kapas. Mirib iwawu kacidrén, keni lémat.

Titiang mamanah jagi nganampekin ibu, sakéwanten tan mrasidayang, riantukan genahé digelis magentos malih. Sakadi wau, nerawang mangkin kadi ring tegalan jimbar ring tanggun désané. Irika panggih titiang Ajung titiang kantun mapalisahan jagi matangi. Mirib iwau katanjung raris runtuh, daweg jagi ngaruruh kelapa anggé daging banten, sareng krama lanang sané tiosan.

Durung polih titiang nakénin, malih magentos genahé. Mangkin genah sané tan pedasin titiang. Ramia pisan. Tlektekang titiang, akéh pasliwer jadma nganggé toga. Mirib niki genah Mbok Gung Ayu wisuda. Raris ngaliwat ring arep titiang, Mbok Gung mamargi nadtad sandal high heels-ne sané hakné kecung.

Irika wau makesiab éling malih titiang paundukané jagi ngambil surat undangan wisuda Mbok Gung Ayu ring padunungané ring Kuta. Raris masriak peteng sakancang genahé, turmaning pireng titiang akéh suarané ngaukin-ngauikin titiang. “Gus, Gus, Matangi, Gus!” sakadi punika wénten pireng titiang suarané. Saka kidik titiang ngedatang panyingakané, polihang titiang déwék titiang nyalémpoh ring émpér tokoné. Akéh sané ngrunyung titiang, wau titiang matangi.

Raris wénten anak lanang sané nakénin, “Gus, éling ring wastan gusé?” kénten pitakéné. “Gung Dé Ambara, Pak.” Kénten pasaur titiang sinambi ngamecikang genah malinggih. “Ten wénten sané sakit? Iwau Gus tabrakan sareng anak saking Ubung, raris Gus pingsan sawatara 5 menit.” Malih anak lanang punika nimbalin. “Men, sapunapi mangkin urusané, Pak? Napiké jagi maprakara?” titiang mataken. “Ten, ipun nganikaang damai, yadiastun Gus sujatiné sané iwang, ngaplug ipun sané sampun ngidupang réting.”

Titiang ngangsehang ngadeg, ngasa-ngasanin ragan titiangé, napiké wénten sané kacidra. Malih anak lanang sané wau ngaraos, “Niki ali-alin Gusé minab? Iwau panggih titiang ring samping ragan Gus daweg pingsan.” Raosné sinambi nyinahang ali-ali masoca barak ati. Rerehin titiang ring kantongé, soca I Dadong Jéngkog sané daweg semengané genahang titiang ring kantongé sampun tan wénten. Mirib sampun masalin dados ali-ali punika.

Ambil titiang ali-ali punika tur anggé titiang. Sedeng pisan ring linjong tengawan titiangé. Manis, turmaning sampun mabukti. Ragan titiang tan wénten kacidrén diastun palinggihané dekdek remuk. Mesehé sané kalawan matabrakan, nénten nunas maprakara, yadiastun sampun tingglas titiang sané iwang, makta motor rikala turu.

Sesetan, Mei 2010


TAGS :

IGB Weda Sanjaya

I GB Weda Sanjaya, embas ring Bajera tanggal 29 Agustus 1988. Mawit saking desa Dalang. Desa alit ring bongkol Batukaru sisi kelod. Wewidangan kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan.

Saking alit madunungan ring desa Belimbing, santukan ibun Dane tugas dados guru SD tur meneng ring mes SDN 5 Belimbing. Ngawitin masekolah ring SD punika, nglantur ring SMPN 1 Selemadeg, ring Bajera, raris nglantur ring SMAN 1 Tabanan. Nglanturang kuliah ring Jurusan D3 Pendidikan Bahasa Bali, Undiksha warsa 2006, tamat 2010. Nglantur ring IHDN Denpasar nempuh jurusan S1 Pendidikan Bahasa Bali, tamat ring warsa 2012.

Malajah nyurat kasusastraan Bali ring warsa 2009. Reriptane marupa puisi miwah cerpen pepes kamuat ring Orti Bali, Bali Post ring warsa 2009 ngantos 2011. Riantukan kabanda ring pakaryan miwah kulawarga, ngawit madue anak alit warsa 2011, sayan arang prasida nyurat. Mawali katangiang olih Suara Saking Bali, saka kidik mawali nyurat ring warsa 2016. Ngantos ring warsa 2020, Cerpen mamurda “Punyan Kayu ané Masaput Poléng di Tegal Pekak Dompu” prasida molihang Jayanti II ring Wimbakara Nyurat Cerpen Bulan Bahasa Bali 2020. Taler cerpen mamurda “Rikala Gedé Rudra Ngutang Bibih, Nuduk Kuping” prasida ngranjing 5 besar lomba nyurat cerpen ring HUT Mahasaba, UNUD 2020.

Komentar