Anak Muani Macamok Selem

Pexels.com

Sasih kasané mara nyumunin mentik maseen makada anaké ané suba ngendusin buin majumu ngrubungang saputné. Kagoda apang bangun tengaian. Aun-auné enu tuun tebel pesan ngaé montor baraké ané ngatehang dagang-dagangé luas mameken ka Karangsokong ngidaang baan metekin aji jerijin lima. Miribang supir-supiré liunan enu kalangen nutugang ipiané soroh luung-luung. Tusing kéto undukné tekén Luh Witri, anak bajang makulit gading ané madagang dedaaran lebeng di samping lampu setopané. Buka biasané jabaning rainan gedé, ia semengan ngremengé suba mataki-taki di padagangané. Tongos penggakné paek tekén panyidian bias ané pepesan ramé. Sesaian buruh sidi, tukang rit, tekén supir-supir treké uli ngedas lemah suba ngenah nompak di penggak ceriké ento.

Luh Witri nyuangin bikas méméné ané tusing bes sanget nemitang tongos padagangané. Dampar lantang di malun padagangané tusing taén makisidang uli tongosné diastun penggakné suba muneb. Ia nyadangin anaké ané muatang tongos mategtegan. Tegakan lantangé ento kapah pesan suung, ada dogén anak negakin sambilanga marerembugan. Japin anaké matetegakan tusing mablanja, Luh Witri tusing taén manyangetang. Pepes masé tegakan lantangé ento ada anak nyempangin masambilan nguadang bangkiang yan sedeng melaha tusing ada anak lénan manegakin. Kéto masé di masan ujané, penggak iluné ento pepes dadi tongos pémbonan anaké liwat ané tusing ngaba pajeng wiadin mantel.

Sekat Mén Witri mara nyumunin nyemak gaé madagang tongos padagangané ento konden liu maganti. Raabné enu batubin gaénan Desa Besang magambar kupu-kupu. Tengjelané kayu gempinis ané belina tekén Pan Witri di Desa Bhuana Giri dugas masé enu aji siu ringgit. Buka ané pepes katuturang ipidan baan Men Witri tekén supir-supiré sambilanga ngadukang tipat santok. Gambaran roko ilu ané ngédéngang anak muani negakin onda tegeh enu masé marawat diastun suba lamur. Katumpukin baan gambaran­gambaran anyar ané katémplékang baan séles-séles Jawané.

Sukat Men Witri kena sakit struk ringan, gegaén madagangné kasalukin baan pianakné ané tuah aukud. Luh Witri tusing nepukin pakéweh sanget kala nyalukin geginan méméné. Wiréh uling cerik ia suba cacep ngayahin méméné madagang dedaaran lebeng. Nanging kenehné boya sujati lega buka ané katarka baan anaké ané teka mablanja. Tusing liu ané nawang uling cerik sabilang nyaluk ngedas lemah ipian jelék-jelék setata ngulgul pulesné. Ia pepes ngababang mapeluh delek-delek.

Uling mara nawang inget, isin ipiané tuah anak muani macamok selem ané mabudi nangkeb muané tur ngimpus awakné. Ento makada dugas cerik Luh Witri pepes ngeling kaik-kaik nyambatang dewékné jejeh nganti kéweh katungkulang baan méméné. Ia maileh-ilehan baas pipisanga baan mémé bapané. Enah-enahané magenepan: rancab désti, kadanglap, salah wadi, malik, miwah né lénan. Disubané masuk masekolah anaké muani macamok selem setata kaipiang ngaba tiuk maimbuh kaping. Anaké ento nambakang lima di rurungé suung, nedehang nagih nakep. Luh Witri malaib pati lesé di pangipian.

Sesubanné Luh Witri menék bajang anaké muani macamok selem tusing masé ilang uli ipiané. Anaké ento ngincem kaipiang maksa mrorot panganggoné tur nagih marikosa déwékné. Sasukat nyalukin méméné madagang kénéhné ané samben kasaru-saruang aji ngrambang lakar dagangané. Reramané ané nepukin unduké buka kéto pepesan salah tarka, ngadenang pianakné saat pesan nyemak gaé madagang. Nanging sujatiné unduké ané suba majalan tibanan tusing taén obah. Nyansan nglemahang bayunné nyumingkin lemet. Ngancan nengaiang kénéhné buin nglayang ka lelampahan ipiané ané soléh-soléh.

***

Luh Witri sujatiné kaasukang tegeh baan reramané. Satamatné masuk SMA méméné ngogokan apang ia nyak nutugang kuliah widang keguruan di Singaraja. Dugas ento Mén Witri ngorahang meled pesan ngelah pianak dadi guru. To makrana piakan carik duén panglingsirné miwah batin dagangané kaintikang pesan apang sida teked méanin kuliah pianakné. Sasubané pragat kuliah Luh Witri makesiab wiréh reramané maklipek nambakin pajalané dadi guru. Kala ento ia enu ngemel temon-temon marupa togog Yudisium. Nadak reramané negakang Luh Witri kabarengin baan sebeng seken.

“Kéné Luh, né jani baan suécan Widiné cening suba pragat baan mémé ajak bapa ngasukang. Kéwala eda sebet tongos nibakang kaduegané tusing ja baan ngajahin murid di sekolahan dogénan. Mémé tekén Bapané tuah ngelah iluh abesik. Yan dadi baan mémé ngidih kanggoang sasidan-sidan maburuh jumah”, kéto piteket Méméné ané maentip pesan di kenehné Luh Witri.

Nampi raos buka kéto Luh Witri tuah bisa nguntul sambilanga madéng-adéngan melutin munyin méméné ané mabongkos kaweng. Makelo-keloné ia inget teken raga tuah manyama luh padidi. Ia lantas ngamesibang banguh bayun mémé bapané yan kanti kakalahin maburuh joh.

Taén Luh Witri bareng muji ngalih pegawé negeri di Klungkung. Dugas ento nadak Méméné ngambrés tusing karu-karuan buka nambakin aji silib. Agetné ia tusing maan dadi guru di Klungkung. Sasukat ento ia tusing taén buin ngamilunin ujian ngalih pegawé negeri. Ia mongolang koping yéning pisaga-pisagané masesimbing paundukan masuk tegeh-tegeh payuné madagang tipat.

Sesubanné Men Witri uyak gelem, ditu buin piteket apang pianakné tusing magedi uli jumah nyansan katugesang. Ia mesenin pianakné apang ngalih kurenan ané nyak madunungan jumah matuané. Ento ngaé Luh Witri nyumingkinang tusing bani mangenehang anak muani. Pabuat Mén Witri ngaé warisné ané suba nglaca duman yén tutur kutangang Men Witri tur Pan Witri suba lampus salah tampi. Warisné narka Pan Witri lakar ngalihang pianakné sentana. Ane paling kerata tuah Wayan Mombo. Ia tusing pegat nyimbingin reramané Luh Witri. Taén masé ia masadok ka prajuru adaté, nyadangin apang Pan Witri tusing ngalihang pianakné sentana. Sing perah ucapanga yan cara kanginé nampi sentana. Ulian buuté buka kéto Luh Witri pepes ngipiang anak muani macamok selem majeleg buka Wayan Mombo magiseh nunjel umahné, mégal penggakné, tur mentongin reramané sedekan tengah lemengé.

Lénan tekén ento kenehné Luh Witri nyansan engsek mara inget timpal-timpal kuliahné suba makejang materima dadi pegawé negeri. Ia pepes bengong makeneh-keneh padidi di malun penggakné. Sabilang nepukin pegawé-pegawé kantoré masliweran di jalané kenehné maklebuhan, bayuné runtag. Apa buin kala Nyoman Muliati timpal leketné ané suba dadi wakil kepala sekolah singgah ka penggakné. Miribang ulian jengah maadukan iri Luh Witri pepes ngadakan apang Nyoman Muliati tusing taén singgah ka penggakné. Nanging ngincem kantenané ento singgah tur nuturang magenepan paundukané di sekolahan. Luh Witri mapi-mapi makenyem nanging kenehné grimutan. Miribang Nyoman Muliati tangeh tekén panampén kanténané ané suba malénan. Makelo-kelo ia nyansan ngapahang nyinggahin Luh Witri. Sesubanné kéto Luh Witri mara makeneh­keneh laut melihang iba.

Yéh paningalané ngembeng kala inget dugas Nyoman Mulati matulung urip tekén déwékné sedekan kena demam berdarah di Singaraja. Saenun pamerat gelemné ia pegat nyambung ngipiang anaké muani macamok selem teka tur ngubes déwékné. Sedekan ento Luh Witri mara kuliah seméster papat. Mémé bapané tusing nawang pianakné tibén gelem sanget di désan anaké. Wiréh dugasé ento konden liu anaké ngelah télepun di désanné. Di Singaraja Luh Witri tuah ngelah Nyoman Muliati dogénan. Nyoman Muliati sapta pesan ngayahin Luh Witri uling enu ngamar di rumah sakit kanti suba seger melah. Ia kanti tusing kuliah ngayahin kanténané. Yan buin ingetanga pangayah Nyoman Muliati ané tusing sida kasilurin baan apa-apa ditu Luh Witri sanget nemah déwekné padidi.

***

Dinané ento tusing bakal ngidaang kaengsapang baan Luh Witri. Sedekan iteh nabdabang dagangané saget ada anak muani nyapatin, “Nasi kuning lelima Mbok”.

Mara katolih buka aas mabrarakan isin tangkahné. Anaké muani ento nyaluk camok selem. Luh Witri kamemegan laut ngecosin méja padagangané. Tusing karasayang prabot padagangané katuuk nganti sambrag mabrarakan. Sahasa limané nyemak tiuk panebihan tipatné tur kaangarang tekén anaké muani ento.

“Bapaké ngelah keneh corah tekén tiang !. Lakar tebek tiang Bapaké !”, Luh Witri ngomong keras maimbuh bayunné runtag.

Soléhné anaké muani ento itep mabalih hapé android di lima tengawané. Muané Luh Witri tusing pesan katolih. Para supir lan buruh di tongos panyidian biasé sagrehan nyagjagin penggakné Luh Witri. Ieban ngadénang penggakné Luh Witri kabégal baan durjana. Gedé Bagong supir trek ané pepes nyambat klus Luh Witri mesib cara klus adinné ané suba ngalahin nyandang elungan séséh gedé. Miribang suba sayaga lakar ngagel anaké muani macamok selem. Mabalih unduké buka kéto saget nadak nglipek kenehné Luh Witri, buka inget tekén déwékné. Ia nambakin pajalané Gedé Bagong.

“Marérén Beli !. Tiang ané pelih. Bapaké né tusing pelih. Tiang ané salah kadén”, kéto Luh Witri natasang sambilanga ngrebutin lungan séséh di limanné Gedé Bagong.

Gedé Bagong enu brangti paningalane salap tur tangkahné nrugtug. Ia nuding-nuding anaké muani ento diapin supa kagisiang baan tukang rit lan supiré né lénan. Nanging anaké muani ento tuah nglingus dogénan buka tusing ada apa-apa.

“Kuda Mbok ?”, anaké muani ento matakon duang buku.

“Molas tali”, Luh Witri marasa baat nyautin. Bibihné enu ngejer.

Disubané nyemak bablanjané lan mayah manut pangajiné anaké muani ento magedi ngéngkég. Luh Witri lan anaké di tongos panyidian biasé bengong manlektekang. Anaké muani ento megat marga tur nyansan makelo nyansan ilid.

Uling dinané ento bayunné Luh Witri buin ngruntagang. Wiréh anaké muani macamok selem suba teka di sakala, tusing sawates di pangipian dogénan. Ipiané nyelék-nyelékang. Uling dinané ento masé anaké muani macamok selem numan nekain penggakné. Bablanjané tusing taén malénan tekén nasi kuning lelima. Camokné tusing masé taén masalin sajabaning warna selem. Sabilang anaké ento teka Luh Witri japjap. Tiuk panebihan tipatné kaselet. Keto masé para supir lan buruh di tongos panyidian biasé bengong dadi patung. Panolihné tuah ka anaké muani macamok selem ané sedekan mablanja.

Suba liwat auku panekan anaké ento. Soléhné ipian anak muani macamok selem nadak linyap uli pulesné Luh Witri. Kenehné kendel pesan wiréh suba pasasur tiban ia ngati-ati unduké ento. Supir lan buruh di tongos panyidian biasé tusi ng masé enu sanget aj in tekén panekan anaké muani macamok selem. Liu buruh sidiné mabading nguyonin yéning anaké muani ento laad tunangané Luh Witri. Ningeh pangengkad buruh-buruhé buka kéto Luh Witri tuah bisa nguntul maimbuh blegbegan. Nanging ia masé tusing ngidaang nguluk-nguluk dewekné. Rasa tangarné tekén anaké muani ento suba joh maserod. Ia tusing enu nyayagaang tiuk panebihan tipatné kala anaké muani ento teka mablanja.

Diastun ia enu pepes nginget-ngingetang déwékné apang tetep miara rasa tangarné. Ia takut ené tuah jebagan anaké muani macamok selem.

Yén suba ping kuda kadén anaké muani ento mablanja ka penggakné Luh Witri. Omongané enu patuh buka ané omonganga dugas teka simalu. Mirib suba ping panyatusan anaké ento meli nasi kuning di penggakné Luh Witri. Sagét ada gatra panegara Cinané uyak gering madan Korona. Kaédéngang di tipiné anaké di kali dituan makejang nyaluk camok. Ia inget tekén anaké muani macamok selem. Luh Witri nadak grimutan tur marasa ngelah jalaran anggona nyimbingin anaké muani ento. Yén buin kudang dinané kadén Luh Witri mara bani mesuang munyi, “Pak gagah kenapi camoké. Driki ten ja wénten Korona”.

Anaké muani ento tusing sanget ngrunguang munyiné Luh Witri. Ento makrana Luh Witri nyumingkin grimutan. Nanging tusing masé bani buin nyumunin mesuang omongan buka kéto. Nyansan makelo Luh Witri ningeh Koronané sayan maekang. Makelo-kelo sagét pesu uar-uar uli pamréntahé apang kramané ngwatesin pesu uli paumahan. Penggakné Luh Witri lan tongos panyidian bias di samping lampu setopané nadak suung damplung. Ia enu inget dugas siduri madagang. Anaké muani macamok selem enu teka meli nasi kuning. Sledetan paningalané buka ngéwérin Luh Witri ané suba milu nyaluk camok.

Dugas tusing kadadiang madagang sabilang peteng anaké muani macamok selem ento buin teka di ipiané Luh Witri. Ia pepes ngipiang anaké muani macamok selem ngagah camokné tur muane alep pesan. Buka artis-artis di pélem Indiané kakenehang baan Luh Witri. Ipiané buka katutugang soroh unduk pasemaran dogénan. Luh Witri lan anaké muani ané suba tusing buin macamok selem nyaluk baju panganténan. Ngroman saling silurin kenyem. Ento makada L uh Witri nyansan kangen tekén panekan anaké muani ento.

***

Buin telung bulané Luh Witri mara kadadiang madagang di penggakné. Supir lan tukang rité suba masé nyumunin teka paclancan. Makejang nyaluk camok magoba maéndahan. Uling dinané simalu kadadiang madagang Luh Witri suba ngati-ati panekan anaké muani macamok selem. Nanging ia tusing pesan taén buin ngiwasin anaké ento majlawatan. Makelo-keloné ipiané buin mabading dadi soroh sebet. Ia ngipiang anaké muani alep kawadahin peti baan anak maruyuan mapanganggo srobong. Tusing pesan ada ané kadadiang maekin. Di pangipian Luh Witri ngeling kaik-kaik. Meled nyujuh petiné ento. Nanging awakné buka ada ngisiang tekes pesan nganti tusing ngidaang makisikan. Petiné ento kaiwasin uli joh suba matunjel. Kerugan apinné lan kupukan andusné nyamurang paningalané. Sukat ento kenehné Luh Witri ngangsan banguh. Sabilang ada anak muani macamok selem mablanja ka penggakné wiadin mentas di rurungé tusing buungan kauber tur katakonin, “Beli sané dumun sering numbas nasi kuning di penggak tiangé nggih?”.

Nanging makejang ané katakonin ngituk. Makelo-keloné Luh Witri nyansan tusing inget tekén padéwékan. Sabilang ada anak muani macamok selem katolih mentas bakal kauber tur kaplekur tusing kalébang. Satmaka ngelut anaké muani alep di ipiané. Dikénkéné Luh Witri ulung makesieb ulian tusing sanggup kélangan anaké muani macamok selem. Para supir lan buruh di tongos panyidian biasé tuah ngidaang madalem aji keneh mabalih kahanan Luh Witri buka kéto. Ngangsan makelo penggak di samping lampu setopané ento suba dadi tongos bej ugan wékwékan camok selem ané kaduduk baan Luh Witri uli makudang-kudang tongos. Wék-wékan camoké kapengelingin wai-waian.

Anaké ané liwat ditu pepes matolihan sambilanga ngrimik, “Dagangé bajang ané pidan madagang dini jani buduh kasemaran ulian sanget kapitetin baan reramané”. Ada masé makisi-kisi ajaka timpalné masambilan itep nindakang batis, “Padalem anaké bajang ento. Warisné ngalihang tidong-tidong apang ia dadi buduh”.

Artos Kruna Sukil

Yudisium : parikrama pinaka cecirén sahnyané mahasisya sané jagi tamat/ kawisuda.

Android : wastan hapé sané kapratékain antuk kaweruhan luih tur kaanggén antuk ngusud utawi nyolék.


TAGS :

I Putu Suweka Oka Sugiharta

I Putu Suweka Oka Sugiharta, S.Pd.H, M.Pd.,C.Ht. lahir di Nongan, sebuah desa di telapak suci Gunung Agung 9 Juni 1992. Terlahir dari pasangan I Ketut Sukarya dan Ni Putu Witarsih yang keduanya berprofesi sebagai pendidik. Sempat mengenyam pendidikan di Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana namun tidak selesai. Pendidikan S1 diselesaikannya di IHDN Denpasar dengan predikat cumlaude sekaligus sebagai lulusan terbaik di Fakultas Dharma Acarya (2015). Pedikat cumlaude juga mengganjarnya  sekaligus sebagai lulusan terbaik Program S2 Pascasarjana IHDN Denpasar (2017). Semenjak duduk di bangku sekolah menengah atas telah aktif menulis sebagai redaksi Majalah Aksara SMAN 1 Rendang (2007-2010). Ketika menjadi mahasiswa aktif menjadi redaksi Majalah Sri Jnana (2012), penulis lepas Majalah Media Hindu (2011-2015), penulis lepas Majalah Taksu (2014), penulis lepas Majalah Hindu Raditya (2014-2015), dan penulis lepas Majalah Wartam (2017-sekarang). Suweka juga merupakan finalis Bagus Karangasem tahun 2008 dan 2009. Beberapa buku yang telah ditulisnya adalah Agem-Ageman Pemangku (2013-diterbitkan Gandapura), Buddha Sakyamuni (2013-diterbitkan Vidia), Siwa Buddha (2014-diterbitkan Vidia), serta Catur Arya Saccani dan Kebijaksanaan (2014-diterbitkan Gandapura), Umanjing Maring Jnana (2017-diterbtkan CV Kayumas Agung), Mengembangkan kemampuan berpikir Metoda Pembelajaran Hipnotis Brahmakunta (2018-diterbitkan Paramita) Usadha Bali dan Agama Hindu (2018-diterbitkan Saka Found).

Sedang menyiapkan dua naskah buku yang rencananya diterbitkan tentang Pembelajaran Sosiohumanistik dalam Parwa Kunjarakarna dan Pancarona Pemikiran Hindu (sedang terkendala biaya terbit). Sempat terpuruk tidak produktif menulis karena enam naskah bukunya hilang di hardisk rusak berjudul Tatenger Usadha Bali, Hindu Berpancasila, Kanda Pat dan Jessica Method, Baas Pipis:Tarot Tradisional Bali, Hipnosis dan Agama Hindu, serta Konsep Ketuhanan Supratheistik di Bali. Keenam naskah bukunya itu tidak bisa diselamatkan lagi, hanya dua yang masih bisa diselamatkan yakni Pembelajaran Sosiohumanistik dalam Parwa Kunjarakarna dan Pancarona Pemikiran Hindu. Kini juga sedang proses mengeditori buku berjudul Prayogasandhi:Laku Utama Seorang Yogi.

 

Sempat tergabung menjadi Tim Peneliti Penelusuran Sejarah Sri Maharaja Haji Jayapangus (2016), Tim Editor Prosiding Seminar Nasional dengan Judul “Revitalisasi Pendidikan Agama Hindu Untuk Menciptakan Generasi Yang Ilmiah dan Religius” (2016), editor buku Pembelajaran Pasraman di Ashram Gandhi Puri (2019). Beberapa tulisannya dimuat dalam prosiding Seminar Nasional di lingkungan IHDN Denpasar seperti Seminar Nasional Fakultas Brahma Widya IHDN (20 Oktober 2014), Seminar Nasional Fakultas Dharma Acarya IHDN (17 Juli 2015), Seminar Nasional Agama dan Budaya (SEMAYA) Fakultas Dharma Acarya IHDN (18 September 2015), Seminar Nasional Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar (6 Agustus 2015), Seminar Nasional Jurusan Yoga dan Kesehatan Fakultas Brahma Widya IHDN Denpasar (31 Mei 2016), Seminar Nasional Jurusan Teologi Fakultas Brahma Widya IHDN Denpasar (27 Juni 2016), Seminar Nasional Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama Fakultas Dharma Acarya IHDN Denpasar (10 Juni 2016), Seminar Nasional Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Hindu Fakultas Dharma Acarya IHDN Denpasar (19 Agustus 2016), dan Seminar Nasional Agama dan Budaya (Semaya II) Fakultas Dharma Acarya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (19 Oktober 2016). Tulisannya juga tersebar dalam Karya bersama seperti buku Simfoni Moderasi Hindu Indonesia (2018) dan Serat-Serat Nyepi (2019). Beberapa kali menulis di media online seperti tatkala.co dan pustakaespresi.co.

Berkesempatan juga menjadi Guru pengabdi di SDN 2 Pesaban (2015-2017) dan Guru Bahasa Bali SMK TI Global Denpasar (2016). Beberapa kali menjuarai lomba penulisan seperti Juara 1 lomba menulis artikel tingkat mahasiswa IHDN Denpasar (2015) dan Juara 1 Artikel Hindu Terbaik versi Pertemuan Penulis Kampus Hindu (Penakamhi) se Indonesia (2017), Juara 1 Menulis Esai Penakamhi se-Indonesia tahun 2018, 10 besar menulis resensi buku puisi se-Indonesia (2018), Juara III lomba menulis artikel berbahasa Bali serangkaian PKB 2019.

Kini selain terdaftar sebagai Hipnoterafis (C.Ht.) yang tersertifikasi oleh PKHI (Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia) juga aktif mengajar sebagai Dosen Tidak Tetap (DTT) di Jurusan Yoga dan Kesehatan Fakultas Brahma Widya IHDN Denpasar serta pekerja social profesional di Dinas Sosial Kabupaten Karangasem. 

Komentar