Bapa Guru

Lukisan: Wayan Redika

      :Umbu Landu Paranggi

Semengan, Bapa Guru sampun nyurat Sunia, malarapan antuk manah suung, ngumbara Hyangakung. “Pa, dados semengan sampun ngripta pamargi? Sapunika Putu Santika nulduldulin Bapa Guru.

Bapa Guru kenyem. “Di muncuk sunia ento, tongos Bapa nyuratang isin sepiné. Tusing ada buin melahan tekén tongosé ento. Bapa mapangapti apang maan matemu rasa tekén Sanghyang Dharma Sunia.” Putu Santika uning Bapa Guru gumanti oneng ring kakawin Dharma Sunia.

Makleteg manahipunné. “Dadi tumbén Bapa Guru buka daut kenehné lakar ngalih tongsé ento. Ada ciri apa ya ené?” Ipun sampun sering miragiang Bapa Guru gumanti seneng ngulati ngulat melutin rasa suung. Sampun kudang sasih cacirén punika sampun kacihnaang. Bapa Guru sering pisan ngrauhin sawitran-sawitranné sané sareng-sarenga dawegné dumun. Sareng-sareng demen ngruruh suaran sepi.

Bapa Guru éling ring kauripan. Sanunggil sané maurip gumanti sampun matunggalan sareng Sanghyang Kalamretiu. Sanghyang Kalamretiu nénten dados tanggehang. Di kapan ja wénten galah irika jaga kambil. Bapa Guru sungkanné rahat pisan. Katah dokter sané niténin mangda sida mawali malih. Sapunika taler para sisiané mautsaha mangda Bapa Guru sampunang gelis-gelis mamargi. Bhakti tyaga sapunika sané kamarginin olih para sisianné Bapa Guru.

Anggara, 6 April 2021, jagaté magentos warni, remrem, sakadi sareng nandang sedih, kadi ngortiang wénten sang widagda shastra jaga mamargi. Langité nénten serdah. Suaran paksiné sané biasané nguci sanunggil rahina, nadaksara sepi, minab sareng ngrastitiang pamargin Bapa Guru.

Putu Santika makesiab. Mekipekan ring ambarané kantenanga Bapa Guru mamargi nglinggihin “Kuda Putih” sinambi ngamel pangrupak nyuratang sepi.”Paaaaaaaaaaaaaaaaa!” sapunika Putu Santika majeritan. “Dados gelis pisan Guru mamargi?”

Bapa Guru nénten malih janggel pamarginé. Sotaning nyujur Sunia nénten dados malih kaliput antuk tresna sané marupa maya. Maya gumanti méweh pacang pasahang. Bapa Guru tatas ring punika. Satunggil sané majeritan nénten malih kalinguang. Kayunné sampun uleng nyujur Suung. Suka tan pawali duka pacang kapanggih.

Putu Santika sané pinih seringa nyarengin pamargin Bapa Guru. Ipun mautsaha mangda sida polih rasan shastra, jaga anggéna titi pangancan rikalaning ngamarginin paileh kauripanné. Wantah jaga ngrauhin sawitran-sawitranné sapunika taler jaga nuréksain sisiané, Putu Santika pastika nyarengin. Sakéwanten, durung naen ka kubonne Putu Santika. Sanunggil ajakina ka kubonné, wénten manten anggéna nyandetin olih Bapa Guru. Kocap yan sampun panemaya, sinah pacang sida ngrauhin. Meled pisan Putu Santika mangda Bapa Guru tedun ka kubonipunné. Ipun pacang nuréksaang raris nunas pamargi sapunapi sasuratanné.

“Kakawiaan Putu suba melah. Melahang buin bedik.”

Putu Santika uning punika pangajum Bapa Guru. Ipun uning kakawiaanné doh pisan ring rasa shastra wantah nyareng-nyarengin kémanten. Putu Santika éling nénten saking tosing pangawi.

“Guru,” sapunika para sisiané matur? Nyatur désa genah sisiané. Saking kangin, saking kauh, saking kalér, saking kelod. Nyatur taler daging kakawian sisianné. Nénten wénten sané pateh. Sami nué genah, sami nué karang, manut rasa suang-suang pangawi, tan bina sakadi taman shastra. Kembang rampé sané mategepan madaging sekar ngawetuang rasa miik. Ngamiikang rasa, ngamiikang kruna, ngamiikang lengkara. Lengkara kauripan.

Meled pisan Putu Santika mangda Bapa Guru sida ngrauhin pakubonipunné. “Malih pidan poih galah ka pakubon titiangé, Guru? Tedun ja Guru. Mangda wénten pangéling-éling ring urip titiange.” Ring sapunikané, Putu Santika kadi anak alit kémanten.

Bapa Guru  wantah kenyem, nénten gelis nyawis.

Banban alon Bapa Guru nyaurin. “Yén ada selah lakar singgah.” Bapa Guru gumanti sakadi angin. Nénten keni antuk narka pangrauhné. Midep ring sapunapiné sampun sayaga jaga nyambrama raris nénten rauh. Sapunika taler, midep nénten sayaga nyambrana Bapa Guru rauh. Naen dumun, nénten uningin saget semengan sampun rauh.

Tan kapisarat Bapa Guru rauh ka kubonipunné, baktaanga buku lan surat kabar sané ngunggahang sasuratanipunné.

“Né.”

Iringa Bapa Guru ring saka pat sané wénten ring pakubonné Putu Santika. Saka pat sané maraab antuk ambengan, balé-baléné saking tiing jajang, masaka antuk tiing petung. Ring kalér kanginné wénten wit bingin sané nedeng renes daunné. Ring sapunapiné Putu Santika ring bongkol binginé punika negak sinambi ngantenang i paksi crukcruk marebut ngrereh woh bingin. Bangsingné arang-arang sané kanten. Bapa Guru nelektekang genahé punika minab ring angen sampun matemu. Uningina genahé punika sering kanggén genah masayuban ngortiang shastra. Jeg matangi Bapa Guru nuju wit bingin punika. “Shastra ento nguripang keneh tis,” sapunika Bapa Guru ngawitin pagenduwirasané. Makipekan Bapa Guru kalér kanten giri Tolangkir sané asri. Bapa Guru anggut-anggut. “Giri Tolangkir, linggan gumi Bali. Linggih Lugra Hyang Mahadewa, Hyang Putranjaya.” Bapa Guru ngrimik ring angen.

Saking dija minab polih orti, uningina Bapa Guru wénten ring pakubonné Putu Santika, sayan nyorénag sayan ngakéhang sané rauh. Panyamaan Putu Santika kantos bengong santukan nembé ramia pisan pakubonipunné. Sisiané selegentos maosin puisi. Ramia pakanten daweg punika, rasa shastra kadi nyusup ring bungbung getih para sisiané.

Minab sampun jaga puput magenduwirasaané, Bapa Guru ngamedalan kertas putih sareng spidol “Isinin adan, tulisin kruna-kruna ané mabuat.” Putu Santika mamanah-manah, “Jaga anggéna napi minab puniki?” Galah sampun antes usan, Putu Santika murunang déwék matakén, “Punapi pikenohné puniki Guru?”

“Né temon-temon. Manian dadi anggon pangéling-éling.” Bapa Guru ngandika banban sakéwanten mateeb.

Soréné mamargi. Paksi-paksiné makeber ring langité sané masawang baag gading. Minab ipun wau usan ngrereh tedaan, masuara sakadi saling sautin sareng pianak ipuné. Bapa Guru ngandikaang jaga mawali. “Mawali Guru?”

“Beneh suba antes mawali.” Putu Santika kisi-kisina, “Shastra ento dini,” Bapa Guru nujuhang ulun angenné.       


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar