Désak Madé

Foto: Google

            Taén tiang nglah tunangan, Désak Madé adanné. Yén di goba dong bani ngajak pesu. sing lakar kalah ajak anak luh ané lénan. Bani bersaing, kéto rasaang tiang. Sakéwala, cadikné ané misi kadengan ento suba sing kademinin. Lémés gati. Yén ia maan mamunyi alah céngcéng kebés. Taén ajak mulih, sépanan nyeduhang téh suba nyréncéng, tusing dadi andetang. Mirib kanti pesu enceh jenenga mamunyi mara ia suud. Takonina tiang tekén Bli Wirawan, “Enu matunangan ajak Désak Madé?”

            “Aruh. Sing kuat?”

            “Sing kuat kénkén?”

            “Lamis pesan Bli. Sing bisa matolihan nang abedik. Buka tanduk sampi luh yén mamunyi asal pesu. Taén katakonin, apa ané sambat mara? Sing tawanga. Yén ento juang sinah suba i mémé lakar nyakit keneh baana. Depang suba kasuudin.”

            Bli Wirawan kedék. “Kalingké Madé nyidaang ningehang. Bli dogén taén mantas maakin léngkéngné pesu. Kadénanga awakné suba jegég pasaja. Mantas ajum abedik suba jitné kebing-kebing.”

            “Péh sing tawang Bli taén nganggo gegélan masi.”

            “Biasa percobaan.” Bli Wirawan ngikik.

            Tiang dadi abanjar ajak Désak Madé. Apa lantas tusing tawang. Ia masi nawang idup tiangé. Suba pada-pada tamat uli masekolah, ia magedi uli désa koné nglah kulawarga di Jakarta. Ditu nglanturang mlajah koné apang dueg. Apang nawang galang koné. Yén sesai ngoyong di désa apa katawang? Orahanga buka kataké matakep baan kau.

            Dugasé ené mulih ia uli Jakarta. Adanné dogén anak uli Jakarta sinah lén suba ortané. Soroh ané tegeh-tegeh di langité gadang. Soroh ané melah-melah. Makejang panyamaanné kendel krana nglah nyama bisa nuturang ané tegeh-tegeh. Mapupul ningehang ortané. Sedeng melaha lakar mregpegang lakar Galungan teka, makejang nanjénin lawar, nanjénin saté asem, nanjénin saté pusut, ada masi nanjénin urutan. Makejang sing nyak tampina. Koné suba suud naar bé céléng. Panyamaanné matakon, “Désak suba ngamangkuin kénkén? Dadi sing naar bé céléng? Lamun sing naar bé céléng, di ka Jakartané krupukné aba, nah.”

            “Tusing. Ngujang ngamangkuin. Sing makita tekén bé céléng.”

            “Ooooooo kéto.” Suud malagaran panyamanné, ajakina mabiakala. ”Mai mabiakala lantas muspa suud kéto natab lantas nunas wangsuhpada. Sina sing kagoda baan Bhuta Amangkurat, Bhuta Dungulan lan Bhutha Galungan.”

            “Lakar ngujang muspa? Lakar ngujang mabakti? Nyén baktinin?”

            Panyamaan sing nyangetang, mirib baan panawangné tegeh-tegeh ngranayang sangkan sing nyak muspa, sing nyak natab apabuin nyak mabiakala. Tusing masi sangetanga tekén panyamaanné. Mirib mula kéto anaké dueg?

            Tiang baan taén matunangan bisa masi nyeledét. Ia masi nyeledét. Béh mapas liat tiang. Gigis kesioran bayun tiangé. Bes lén pésan jani Désak Madé. Muané mutihang, apabuin giginé sayan putih. Lipstikné tebel, barak nganar. Pipiné apabuin mih, makitaaaaaaaaaaaa?  Kedas gati jani Désak Madé. Mirib sabilang awuku ka salon. Yén sing kéto sing buka kéné. Tiang sing nyak nakonin. Kanggoang saling seledétin. Kanggo suba krana tiang ané nyuudin. Ané abesik tusing magenti. Lémésné kalané mamunyi. Tusing motilahan nang abedik.

            Sing makelo ia di désan tiangé. Anak suba ngorahang med. Suba med mabanten, suba med nawang sanggah kawitan. Suba med nawang pura. sabilang ané taén jalanina suba tusing beneh. Jeg nyambat ia tekén panyamaan makejang. “Uli jani tiang suud nuutin ané kéné-kéné. Tiang lakar nyalukin baju ané anyar.”

            Kadénanga tusing seken munyinné ento tekén panyamaanné. Tusing sangetanga gati krana pepes Désak Madé buka kéto. Ngambrés misi mamunyi soléh-soléh. “Satondén ka Jakarta, matirtha malu lantas mabakti ka Mrajan.”

            “Sing. Nyén baktinin ditu?”

            “Kawitané.”

            “Kawitan? Tiang sing nglah kawitan buka kéné. Suba orahang tiang lakar nganggo baju baru. Ngerti apa tusiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing?”

            Alah macratcétan rasaanga tiang encehné pesu. Tiang mablekis di keneh. “Aget-aget sing payu nyuang Désak Madé. Yén payu dong sesai kakéné dogén. Suéca masi bhathara-bhathari sing temuanga ajak Désak Madé.

            Buin mawali ka Jakarta Désak Madé. Sinah yén ia teka buin ka désan tiangé lakar ngaba suba orta ajak baju baruné. Sinah lakar cacada suba baju-baju ané taén saluka ipidan. Sinah lakar sambatanga jelék suba bajuné ané ipidan. Sinah lakar kendel gati mara maan baju baru. Sing tawanga kénkén jaitan baju baruné ento? Kénkén ukuran bajuné, apa gedénan apa cerikan? Ané demenina tuah apang maan mabaju baru lan nyacad bajuné ané tami-katami.

            Neked di Jakarta, ia ngirim WA tekén tiang. Nyén sing makesiab? Bes suba kasuudin lantas tawanga nomor WA tiangé. Tiang makeneh-keneh. “Ngujang dadi Désak Madé nga-WA idéwék? Apa ia enu nglah rasa demen tekén idéwék? Matakut bani tiang mukak WA-né. Yén sing buka oranga ajum dadi anak muani, yén bukak, nyanan tawanga tekén somah tiangé. Gumi buka jani, cinedra lantas somah tiangé gigis kéwehé. Piringé bisa magenti dadi piring terbang. Adah ené suba ane sing baniin. Mendep-mendep tiang muka WA-né. Kéné munyiné, ”Bli Madé, tekedang jebos pabesen tiangé tekén reraman tiangé. Orahang tiang suba magenti gama. Tusing magama Tirtha buin. Tiang suba med uli ipidan. Buina tiang jejeh, yén tiang mati lantas borbora. Gigis kebus tiangé yén borbora?”

            Makita mablekis tiang mamaca, “Dadi anak suba mati bisa ngrasaang kebus?” Sajan  Désak Madé buta tumbén kedat. Tiang ngrieng padidian apang sing tawanga tekén somah tiangé. Tepukin tiang ia suba sing mabaju buka panyamaan tiangé di désa.

            “Ené bajun barun tiangé ané baru Bli? Sayan jegég tiang jani, sinah Bli ada rasa demen ajak tiang?”

“Prét!” kéto tiang di keneh.

 “Ingetang pesan pabesen tiangé. Tekedang tekén reraman tiangé. Tiang lakar suud mabakti di mrajan.”

            Tlektekang tiang Désak Rai. Dadi buka anak sakit? Mara lakar majalan ka umahné sagét somah tiangé majeritan.

  

 

 

 


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar