Lima Puisi Ni Luh Sari Suryastini

  • By Ni Luh Sari Suryastini
  • 10 Juni 2021
PKYI

Purnama Kadasa    


Masunar galang gigis
Sada remrem ulian gulem tipis
Yadiastun raina purnama
Benehné makebyar tan kabinawa

Purnama kadasa ané kedas
Patut iraga ngawitin makedas-kedas
Ngedasin jiwa pramana
Ngedasin angga sarira

Redite, 28032021

 

Idep


Idep titiang mendep
Manah titiang sekadi sirep
Sami mapupul ring genah pinih arep
Ngadungang sakancan rasâ mangdâ jangkep

Tindih puniká pinakâ pamargin urip
Tresnâ kâwedar ring galah arip
Sagét eling sagét lali mânganjali
Rasâ puniki tan mari melali-lali

Sukâ duká larâ pati
Becik kaon wantah pekardi hati
Pepineh sané becik mangdâ kâracik
Kedas sekadi tangan sekadi mewacik

Jumat, 02 April 2021

 

Arisan kulawargâ

Sinalih tunggil anggen simakramâ
Kedék pâkenyung sareng nyamâ

Alit-alite pákriyak saling walék
Pâbligbagan reramâ adung sâlunglung
Ngortâ sane kaon taler sane luung
Politik, sosial taler indik sané medal
Medal sané sedeng nedeng viral

Kolek ubi manis panyanggrâ pinakâ pânggrembâ
Anggen tunggilan es jeruk manis agigis
Saling klenting gelas matemu sinduk
Sami bagiâ polih galah mâcunduk

Ring pâtemon sâmeton kadi niki
Ten dados ngamel hp napi malih ngipi
Santukan niki galah ngadungang tresnâ sujati
Tresnâ sané dahat doh saking iri hati

Redite, 09 Mei 2021

 

Sekar Ring Taman Sekolah


Makenyem I Bunga mawa sahâ manis
I Bungâ menuh ngedésem sambilanga ngidem
santukan bungannyané durung medal
Angsoká bungah wiréh bungané samah
I  bungâ ekorbia sedih kinkin sada ngeling
Wireh duwiné rangap sada nyapnyap
Kocap pacang ngawinang bayâ
Ring alit-alité sané maplalian tanpá dayan

Sakancan sané maduwi iriki
Ring natar sekolahan puniki
Patut mâgedi ten dados mamurti
Niki cirén sekolah ramah anak kakardi

I Bungâ Mawa kilangan kenyem
Ten wénten gunaneé bes ajum
Santukan ipun taler madue duwi tajem
Sinah pacang magingsir saking pararem

Saniscara, 15 Mei 2021

 

Buku Misi Ilmu

Cening ayu ané sayangang ibu
Niki buku ané misi ilmu
Ilmu ané patut gugu
Pinakâ titi mangdâ cening rungu
Rungu teken isin gumi ané liu

Telebang macâ buku sebilang sanjâ
Iraga nawang ulian demen memacâ
Sangkaning teleb punikä
Ngawinang bisâ dadi jatmâ wicaksanâ
Yen sampun wicaksanâ melaksanâ
Sinah cening dadi jatmâ mâguna

Kawigunan ragâ ring gumi
Mekadâ idupé trepti tan sinipi
Sampunang engasap ngastiti bakti
Majeng ring Idâ Hyang Paramâ Kawi
Ento tuah swadarman cening sesai

Sastra anggon pengempu awak
Apang tusing salah tindak
Pinakâ suluh rikalâ bayu inguh
Degdegang ngemel, cekel
Gisiang ajah-ajah ané pekel
Ento melah anggon bekel

Wrespati, 20052021

 


TAGS :

Ni Luh Sari Suryastini

Ni Luh Sari Suryastini, Spd.SD lahir 17 Juli 1971. Tinggal di Amlapura, Bali. Saat ini mengajar di SD Negeri No. 3 Padangkerta.

Komentar