Kecup Sayang

Pexels

            Petengé dibi tiang maan munyi uli pisagané, “Ngujang dadi I Putu Sulinggih matingkah soléh-soléh di margané? Buka tusing nawang lek malaksana buka kéto?” Tiang ningeh munyi buka kéto tusing masi nglegekang. Tusing dadi nerima munyi yén tusing ada bukti apang tusing sambatanga briuk siu. Teka uli malegan-legan nyanggra warsa anyar di kota, lantas tegakang tiang.

            “Tu mai té malu, dadi tidong-tidong dingeh bapa satuan anaké di sisi.”

            “Indik apa ento Pa?”

            “Putu koné misi kecup sayang di pambiaran, saja buka kéto?”

            Panak tiangé tusing nyautin. Ia iteh ngulik hp-né. Apa kadén alihina? Mirib mula kéto bajang-bajangé buka jani? Demenan ngulik hp tekénan ningehang tutur reramané apabuin lakar ngeresepang tutur rerama. Tiang ngurut tangkah padidi. Tiang makeneh-keneh apa krana ulian adané tegeh sangkan I Putu buka kéné dadi sapin tekén awakné. Tiang masi pelih. Panak padidi adanin tegeh-tegeh, meledé ngranayang apang nyak buka adané. Su martos melah, luung, nganutin tata-titi, sesana kamanusan ané ada di guminé. Bisa ningkahang awak, bisa ngamelahang pinih tusing di kulawarga. Linggih martos tegakan. Tiang ngrastitiang apang maan tegakan ané melah, maan tongos magaé ane melah, apang bisa ngisinin basangné padidi. Kéto jatiné tatujon tiangé ngadanin panak madan Putu Sulinggih.

            Ada ping dua ping telu tiang matakon tekén panak tiangé kénkén ja buka nakonin anak kena bebai bongol, sakéwala ningeh. Ningeh dinujuné tiang suud madepan. Suba biasa yén sépanan maangin pipis uli madepan sinah lakar liu munyiné. “Rerama apa tusing bisa ngleganin sentana. Rerama patutné mapitulung tekén sentanané,” kéto nyen munyin panak tiangé. Nyén tusing grimuten ningehang?

            “Man yén saja tiang madiman lakar ngujang?”

            “Sing ja ngujang-ngujang. Suba tawang bapa Putu ngisinin demen. Dong tongosang awaké apang anut tekén adan ané baangin bapa dugasé lekad. Apang Putu nawang linting ané enyitin bapa dugasé ento, tuah ané misi tulisan Putu Sulinggih pinih sedurina mati.”

            “Oooo dong kéto, Pa.”

            “Yén dadi kuangin buin abedik ngisinin keneh, Tu. Bapa tusing nombaang Putu ngisinin indria, yén dadi apang bisa mantas matolihan tekén pisaga. Lek bapa sesai Putu sambatanga buka kéto.”

            Panak tiangé tusing masemaya. Ia énggalan magedi. Kija kadén? Tiang dong suba nawang méh sig gegélané. Gegelané masi patuh, buka botol maan tekepa. Adung, nyak patuh. Saja pesan nyemak sepéda motor ané mara cicilang tiang buina sepéda motor ané mael. Payuan nyicilang panak tekén munduhang apang ada anggon di odalané. Kéto, tresnan tiangé tekén sentana.

            Dadi anak tua adana. Tiang makeneh-keneh. Apa krana adané ento ngraranin solah panak tiangé tusing ningeh munyi. Somah tiangé dong suba tusing ngelah munyi. Ajakin tiang nakonang sig anaké nawang abesik dadua. Biasa isinin tiang masi baas duang kilo, sesari satus tali meledé krura apang magenti mantas aputih kuku solah panak tiangé. Apang nawang nongosang awakné. Bes sesai ulian panak, tiang maan munyi.

            Pasemengan tiang ka umah tukang tenungé, ada nyambatang sedahan konténg. Apa ja suba sambatanga, ané sanget apang énggal tiang maan pajalan. Saja pesan neked di tongos anaké ané bisa nenungin, tiang ngamelahang tegak. Demen ningalin anak ané bisa nenungin. Muané nyampuah, putih gading, nganggo baju putih sentak, kénkén ja buka anak suba dadi sulinggih, bokné anak suba ileh-ilehang. Misi bunga di duurné, ening tepukin tiang. Sakéwala, somah tiangé nyeledétin tiang. Mirib sangsaya masi. Kisi-kisian tiang somah tiangé, ”Eda sangsaya tuah luh dogén di keneh beliné.”

            Mablekis kedék somah tiangé. Inget dugas tiang ngrumrum awakné apang nyak nerima tresnan tiangé.

            Tusing makelo, Jro Sedahan suba nyemak dupa, ngastawaang, misi mamantra. Tiang ningehang sambilang tiang ngrastitiang sentanan tiangé, Putu Sulinggih.

            “I Putu Sulinggih, adan panaké?”

            “Inggih yukti pisan.” Tiang makesiab. Dadi tawanga adan panak tiangé? Sinah Jro sedahan ené betél tinghal.

            “I Putu pepes madiman di pambiaran?”

            Buin alah iyis keneh tiangé. Tawanga bikas panak tiange. Tiang mapangapti apang tusing buin tepukina ané tuara-tuara tekén Jro Sedahan. Tiang jejeh gumi buka jani, nyuh ulung di tegalé, suba énggal anak nawang. Duh kénkén sujatiné I Putu.

            “Patut bayuhin.”

            “Bayuhin?”

            “Lukat, I Putu baan yéh klebutan telung dasa telu. Yén sing kéto lakar memanes, bisa-bisa lakar ngedénang solahné.”

            “Inggih. Titiang sairing.”

            Alihang tiang panak tiangé yéh kelebutan telung dasa telu. Pirig tiang tukad ané paak di umah tiangé. Sedeng melaha liu ada kelebutan krana di dulu enu renes tetajukané. Tusing sanget makelo, mirib suba lakar maan pajalan, énggal tiang ngalihang yéh kelebutan. Maderét yéh kelebutané wadahin tiang jeregen ane isinan telung botol. Banten gaénang tiang. Banten ané manut buka isin tenungne. Tian tusing kéweh yén suba ngindikang banten krana pisagan tiangé nyak nulungin majaitan. Ia masi kendel maan matulung apabuin sambatang tiang lakar anggon mayuh I Putu Sulinggih.

            Tepukina jumah tiangé liu anak matulung, tusing masi nakonang anak ngujangin adana. Sajan anak truna, tusing bisa mantas matakon. Kanti sambat tiang lakar mayuh awakné buin telun di palekadané di Anggara Wagéné.

            Teked dina pamayuhné, ia saja nyak teka mulih lantas jalanang tiang pula-paliné pamayuhné apang nyusup buka ané suba sambatanga tekén Jro Sedahan. Tongosné mabayuh ada di natahé, ada di paon, ada di embak-emabakan umahé.  Kanti ngilgilang panak tiangé turuhin tiang yéh kelebutan, lantas magenti baju.

            “Pa, sinah Bapa lek ngelah panak buka tiang. Ulian bikas tiangé Bapa sesai ningeh munyi ané tuara-tuara.”

            Tiang kendel mara maan munyi buka kéto, tis rasan tangkah tiangé, nyusup yéh kelebutané. Sinah lakar melah I Putu Sulinggih.

            Sagét buin jebosné ada anak teka ka umah tiangé masaput-saput, ia ngajak anak luh ané sesai kecup sayangina tekén panak tiangé. Anak luh ané suba ngrangda tiga.

              

 

 

 

           

           


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar