KIDUNG DYAH SITARASHMI

  • By DYAH SITARASHMI
  • 20 Oktober 2021
PKYI

KAWITAN

 #1

Sanghyang Saraswati   hyang rūm sembahing ingsun   padma hŗedaya manunggil  sarining

raṣa asuguh  ring bukpada hyang kawi   angga shunia nora katon.

Puṣpa buddhi merik   banyu shastra mawetu   sucya tawang ati  embang idhep padma marūm

ingsun kalulutan asih, sitarashmi lwih anglango.

 

#2

Rūmning puṣpa hŗedaya  nora katemu  ring angen jwa bhaktingku duh sang dyah  

tan wruh ring rupa raṣa kasiwi   nugraha ingsun angripta  kidung sitarashmi kangucap

rarasing kalangen   ri pucuking idhep jwa malungguh.

           

Lulut asih tulya hudhan  ri raṣa lahru  puṣpaning ati anglangun bhāgya  shiddha kalangen

atemu ati   malingga ring ulu angen   lepha-lephaning hŗedaya listu ayu sang dyah   wangi

wangining akṣara tanu.

                             

DEMUNG SAWIT

#1

Narārṣa atemu treṣṇāsih  wit dangu sumekar  angajap wangsuhing kahyun  shashi tan

misinggih  ngedoh luhuring awang-awang  tan shiddha nyujuh tawang  puṣpa angen

mangurit, sarining reriptan moghi mungguh.

Tulyaning hudhan wetu riris   méghaning aringgung  sitarashmi katon rapuh waṣpaning

nibéng bhumi  sarwwa puṣpa asuguh sekar  taru lata wandira  watang ronron amukti  saji

tarpana wit tuntung langit.

 

#2

Bhutha hitha irikang bhumi angisep sarining tirttha   urip sarwwa tumuwuh

manuṣa shāshwata   umilangaken kashmala  kerttha kértthi buddhi ayu  ṡiddhaning don

sampūrnna salwirning wwang kapti  sokya atingku wrinwrin cinapuh  sang dyah lolya asemu.

 

Duh dyah sitarashmi munggu ring hŗedaya   ri jro angucap    raṣa buddhi aluhur

matéja mapadma   swéccha tedun anglukat   akṣarāmerttha lwih ayu  tulya saṅjiwani

kamandhalu kundhalini  wetu witning akasha anglebur  malan punggunging ingsun.

 

#3

Mahadibya dyah shashirashmi    maṅcarupa tumrang   wayang-wayang jroning tanu

banyu lewih mahening    indurashmi kumenyar   ingsun tatan pashastra   sharanāmusthi ati,

shiddha shuddha amanggih dyah ayu.

 

Matra-matra karengo wijil   tan hana pawungu    ṡrí mahadéwi sitangsu   ajenar peteng bhumi   

anglukat sarwwa dasha mala  upatha upadrawa   jiwan mukti sujati   amanggih sukha sadya

rahayu.

 

#4

Sutéja sang dyah nyapuh petenging idhep   sudhipa ngentas  sarwwaning malaning kahyun 

sakwéhing wyāmoha  widyāwiṣa papakarmma   hyang soma angganing sindhu  amretistha

sakatahing wiṣagni bhumi   mungu munggu mumbul maring tanu

shantha citta pangawruh.

 

Ring telenganing idhep mekar malingga   wimbaning kembang  sūrakusuma mŗebuk

waṣantatilaka  carmma lum apetak jenar  akṣi atingku kalulut   hyang rawi pinaka ṡakṣi   

treṣṇa kaka jati ring dyah ayu   yan tan katrima alampus.


#5

Tulya sadpada ngisep sari    ngetus atin kaka   ngang ngung mang lwih gantha pitu

ngwahin raṣa ngebekin   ambek pūrnna swaraning puja   atinku anglayang-layang

ngiber angruruh rari   haywa angdoh ring kaka dyah ayu.

 

Wéhakena atemu ati   sadhakala lílā,  rahina ratri kasungsun   sujati satyéng laki

kaka tan amitya wacana   aringku ri hŗedaya,  tan sah kapasah ati  kapuja puja sharana

kidung.

 

#6

Akidung kasmaran katalyaning treṣṇa   sang dyah usadha   usadhaning atingku

anunggal ring kaka   purusha anglebar smara    tinariman atmangku   aringku hana ring

pucuking raṣa sepi   kaka lawan rari arumrum    arumruming ulangun.

 

Dikapan alupa ring dyah ayu candra   tan wani malupa   yan malupa raṅca hyun

twi sarwwopadésha   sukṣmaning raṣaning sanghyang  dharmmésthi wedal aringku

agegwan saulah ulahing kaka murip  uriping raṣa cumbhana kahyun nora pasah anerus.

 

#7

Kaka akwéh mamuji muji  kwéh muji malupa  tan sukha ringring aringmu  apan piṅcering

bhumi   hyang kala angrakṣéng jagat  élingakena kaka   sitangsu minta pamit   angruruh

pucuking sūryya windhu.

 

Mungeng sang narārṣa ring ati   hyang wulan ngaluhur  pusang daleming kahyun

apan sang sitarashmi   krodha pangreremih akwéh   amwit katuntung tawang

nampeki sang dhipati   anglungsur nugraha sutéjarum.

 

#8

Ngardhacandra rupa sang dyah ring hyang sūryya  ananggadhipa  hyang bhaskara ngawindhu   

wintang pasang nadha   matri akṣara bhuwana   sang narārṣa semu acum

rumaṣa ring angganira tan manut marggi  dolā murchha ngatoni dyah ayu  sawat tan siddha

ruruh.

 

Hana sabdhaning samar karengo dénnia  yan huwus pūrnna   ati narārṣa wetu  rauh agya sang

dyah  atemu tangan kalangen  angidung raṣaning kahyun  arerepi salwirning saisining buddhi   

salwir warnnaning hima asaput  ngisep sukṣmaning tutur.

 

#9

Sang narārṣa walang ri ati   glana sadhakala   pasir wukir amalaku   angripta sitarashmi   

mūrnnayang katinggaling treṣnan   tan hana pūrnna raṣa   angasih sih tadahsih   angatoni sang

narārṣa mangu.

 

Sakwéhing dalan aliwati  nyatur maṅca sanga  arṣa kapangguh dyah ayu   hana dalan sasiki   

nuju érshania satya désha   nurut manah sanunggal angamé sitarashmi shiddha don kapti

agé matemu.

 

#10

Akwéh gagodan maṅca-maṅca rupania   sang mong nagéndra  wuhaya ngresing kahyun   

shona petak abang warnna ireng sarwwarupa  narārṣa mohacittāburu  sarwwa shona krurakara 

wahwas malungid   aminta kasih atulung-tulung  anggania renek remuk.

 

Duh sang dyah sitarashmi kaka kabakṣa  ashraya kaka   satwa ngresing aburu   kṣamakena

kaka, saulah-ulah uwāca  solahing jadma tan anut  kinasihing kaka duh sang dyah sitarashmi 

kāla mŗetyu angamét atmangku   tan matemu dyah ayu.

 

#11

Wakya akasha samar wijil   atimu asucya  tirttha suddha mala ruruh   pūrwwa désha umili, 

alebur sahananing mala   mahening jwa buddhinta   maluy jatining ati  yan mahyun

atemuning aringmu.

 

Sang narārṣa gya atetangi   hana ton paṅcuran   adŗes kumicir awetu  wurawari winidi   gagé

arahup anicip wway  adyus akramas késha    ayu wreddhi sinangling

abushana petak wusing adyus.

 

#12

Duh sang dyah sitarashmi endi unggwanta  wus adyus kaka   nora katon malungguh

narārṡa angadeg widyadari widyadara  angamet asta aluyu  miber riris siniang lokhadwara

umungsi   aliwat walukārnawa kumyus  arṣa matemu dyah ayu.

 

Hana prātapa ngawindhu katon mulyar  maṅjing narārṣa   sutéja jwa angliput  alebur

anunggal   anamtami suraṣa  sukhania ati atemu  adu mukha areping sang dyah sitarashmi   

ayu wreddhi sakatahing kahyun  awiwaha ring tanu.

 

#13

Tanu lílā bāgya luwih  matemu manunggal  mapadma maṅca rupa rūm  uttama raṣa

pinanggih  karwa tatan mahyun apasah   anamtami raṣa sukṣma  maharaṣa lulut asih

pucuking raṣa wuwus katemu.

 

Salawasa amukti asih  salawasa sukha  salawasa raṣaning manut  rumaṣa asung hyang widhi   

anugrahaning margga shastra  amukti kalangwan  adumukha  ahorātri

amuja treṣṇa asih ring kahyun.

 

#14

Anunggil ṡuklapakṣa alulut raṣa  ibek shagara  pasang yoga sitangsu  rwa welas pūrnnama

srāwaṇa  tiba āṣādha  shashi kiraṇa mawetu  anunggalang bayu sabdha idhep ring rātri  asep

menyan puṣpa wangi mrebuk, sugandhakusuma rum.

 

Tatenger salék srāwana bhadrawāda  asuji pitra  kartika lwih ayu  déwa-déwi puja

mārgashirṣa para sanghyang   maraṇa poṣya  katangluk   magha lubdaka kŗesna pakṣa catur

dashi   phalguna caitra hudhan aruru   butha kala aruhun.

 

#15

Shashi waishākha terang bhumi   sanghyang anugraha  sembah bhakti ring leluhur

yadnya ring sanghyang widhi  jagat hitha kertha raharja   maulah dharmma shastra

pakéling kāla wengi   makramma désha manut sasulur.

 

Jyéṣtha āṣadha mala shashi   tyaga maring angga   tan arjya sakaryya ayu   pwa adhika

liningsir   embang jagat anangun kertha   bhumi makértthi yaṣa, ngrastithi ngemit ati   ngalem

hyang ring hŗedaya atutur.

 

#16

Lorning amla puri   wang bang sunaran ingsun   galumpang witning jati   swagina anglungsur

sangu   mangké ring swécchapuri   akaryya pomah pakubon.

 

Puputing angawi  ring wrehaspati tolu   wagé kartikaning shashi  ishakaning warṣaning bhuh 

tri wiṣṇu dakṣina bhumi  ksamakena juguling wong.

 

Iti Kidung Dyah Sitarashmi Samapta

 

 


TAGS :

DYAH SITARASHMI

Penulis Kidung

Komentar