Ngalih Bulan

PKYI

Purnamané nedeng, sléyag-sléyog ngenah bulané mara tempuh ambu ané masawang selem abedik. Dikénkéné ilang selemné, ngenah ngentér, buin teka ambuné buin iliden buka ngengkebang bulané. Mara kéto inget tekén gendingan raréné, “Dija bulané tusing ngenah uli ibi,” Anginné ngasirsir buka nungkulang apang bulané aris sirepné. Sakéwala, purnamané sedek nedeng, sinah tusing lakar sirep bulané. Ia lakar ngédéngang kamelahanné tekén guminé. I Dadong Bulan ané sedek ngantih pajalan idup, satia tekén geginané ngantih benang selem putih.

Uli semengan Putu Sasih suba mautsaha apang maan nepukin kaluihan entéran bulané. Sabilang purnama, Putu Sasih apang maan ja entéran bulan. Entéran bulané rasaanga kanti di muncuk kenehné. Ia meled apang di purnama Kadasané ilehan getihné kedas. Apang melah rasaanga uli semengan sayagaanga déwékné, ia ngaturang bakti uli di sanggah pangulun karangné, sayan nyanjaang ka paibon kanti peteng apang maan ilehan entéran purnama Kadasané. Méméné mula nawang dedemenané Putu Sasih apang maan muspa di purnamané. Sabilang purnama, Putu Sasih mautsaha apang maan dogén mabakti. Ia tusing muspa di sanggahné dogén. Di pura-pura ané ada patirhan di nuju purnamané masi tangkilina.

            Ia nyambatang yén maan muspa nuju purnama melah gati kenehné. Ada rasa tis ngilehin awakné. Getihné mrasa ening ngilehin bumbung uatné. Angkihanné mrasa dabdab tusing noos, nyak enteg rasaanga.

            “Tu, eda inget ngalih bulan dogén. Putu suba nawang mémé meled ngempu cucu. Yén terus kakéné dogén, buin pidan apang maan mémé ngempu cucu? Bisa-bisa mémé lakar  magantung di tiing petungé.”

            Putu Sasih kenyem. Ia inget satuan Brahmana Jaratkaru ané nyidaang ka suargan kanti kacunduk ring kawitanné magantung nyungsang di tiing petungé, misi bongkol tiingé rotrot bikul. “Sing Mé, tiang lakar ngisinin panagih méméné. Sakéwala, yén ada anak muani nyidaang ngalihang tiang bulan.”

            “Badah ené mara anak bajang punyah tekén bulan. Kanti lakar ngalih anak muani ané nyidaang ngalih bulan. Dija unduk lakar ada anak muani buka kéto?”

            Putu Sasih sing nyautin mantas maklemis abedik. Di kenehné pastika lakar ada anak muani nyidaang ngisinin pangaptiné. “Mé, manian yén suba maan anak muani buka kéto, mara lakar ajak tiang mulih. Yén sing ada anak muani buka kéto, tiang lakar nunas ring Sang Yama Dipati apang tiang nganti mémé magantung di tiing petungé krana ulian tiang mémé kasangsaran.”

            “Putu, Putu dija ada unduk ada anak truna lakar nyidaang ngalihang Putu bulan?” Méméné Putu Sasih ngamigmig padidiana. Ia sumanangsaya lakar maan pangaptin sentanané ento. “Ané tagih Putu mula soléh-soléh. Bes kategehan Putu makeneh. Ento patuh dogén tekén Putu tusing nyak ngantén. Eda kétoanga awaké Tu. Eda mémé buin tumpukin Putu baan keneh ané tusing kakeneh baan mémé. Mémé suba tua adana. Jani, buin baang Putu buka kéné.”

            “Ampura Mé. Boya ja tiang numpukin keneh mémé ané suba liu gati misi. Ené mula isin keneh tiangé. Depang dogén kénkén ja dadin awak tiangé. Tiang meled ngisinin panagih keneh tiange dogén kija ja lakuna.”

            Méméné tusing buin nyujutang kénkén gumanti lakar pajalan keneh sentanané. Ia nawang sabilang ané murip suba ngajak karma padidiana. Tuah abesik ané aptianga apang sentanané bisa ngaba keneh dadi anak luh bajang. Méméné nawang pakibeh gumi buka jani. Yén sing bisa ngaba awak lakar layu satondén kembang. Sabilang dina, ia ngrastitiang apang melah, lanus pajalan sentanané.  Pangrastiti guru réka sinah lakar tumus ka sentanané krana uli mara matemu kama bang lan kama petaké suba ngrastitiang apang melah urip sentanané. Tusing ulian ngulurin indria dogén.

            Bapanné satondén ngalahin maan mabesen tekén méméné apang setata inget nglah sentana, eda buin ngepah keneh ngalih anak muani lénan. Suba tawanga somahné liu ané nemenin, sakéwala ia pracaya tekén isin keneh somahné lakar tetep satia tekén pakurenan. “Lautang Bli majalan suba makelo Bli kasangsaran. Boya tiang ngamadakang Bli. Baan tiang tusing bisa ningalin gelem Bli-né buka kéné. Tiang suba nawang gelem Bliné baan tusing nyak ngiring dadi pamangku. Bli tusing buka anak lén. Nagih apang ngiring. Bli kanikain ngiring, sakéwala tusing nyak. Bli nawang nyalanang sesanan ento kéweh. Bli jejeh pelih. Lautang Bli. Lautang.”

            Tusing sanget makelo gati, sagét mapiteh awakné. Angkihanné sayan nyenikang, sayan ngejohang paliatné. Méméné Putu Sasih tusing ngetélang yéh mata krana suba makelo maan ngayahin somahné di baléné.

            Truna-trunané ané nganggurin Putu Sasih makejang ngaku lakar nyidaang ngalihang bulan. “Tu, ené Bli ngaba bulan. Dibi kalihang.”

            “Encén Bli?”

            “Ené.” Mara telektekanga bulan ané abana tusing bulan ané patuh buka aptian kenehné Putu Sasih. “Dadi bulan cémpéng, buina remrem ngenahné buka bulan suud katadah Kalarau? Ento imba keneh Bliné suba mepah, buina tusing tulus. Beneh apa tusing?”

            Nyoman Arka makesiab. “Dadi tawanga iraga nglah gegélan ané lénan. Kénkén gumantiné Putu Sasih? Tumbén ada anak luh nawang bikas déwéké.”

            “Yén ngalih tiang makeneh tusing beneh melahan Bli mulih. Tiang ngalih ané gumanti seken ngabaang tiang bulan.”

            Ping kuda-kuda méméné ngorahin apang ngenyakin anak muani diastun ngabaang bulan cémpéng. Umurné Putu Sasih ané sanget itungina. Pedalema sentanané dadi anak luh tusing ngantén-ngantén buina méméné suba meled gati ngempu cucu. Meled nawang kénkén luungné nglah cucu sabilang ané teka nyambat melahné nglah cucu. Ada gandong, ada empu. Ada nagihin pipis. Ada koné tongos mesuang tutur indik tutur pula-paliné dadi manusa.

            “Mééééééé! Tiang suba maan jatu karma. Ento! Ditu ia nongos. Ento, ia sedeng ngripta kajegégan bulanné. Ento tinghalin ia ngaba pangrupak, nulis di ambarané, nulisang isin kenehné ané sujati.”

            Méméné Putu Sasih nyag kenehné ninghalin sentanané nelektekang bulan ané sedek ngentér murnama.


TAGS :

IBW Widiasa Keniten

Ida Bagus Wayan Widiasa Keniten lahir di Giriya Gelumpang, Karangasem. 20 Januari 1967. Lulus Cum Laude di Prodi Linguistik, S-2 Unud 2012. Tulisan-tulisannya tersebar di berbagai media massa berupa esai, karya sastra maupun kajian bahasa dan sastra baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Bali. Cerpen-cerpennya pernah memenangkan lomba tingkat Nasional maupun provinsi.

Komentar