Maselselan

PKYI

Luh gaénang ape beli kopi oon san kerasa bayuné, ngenehang indik tuarané ané nibénin déweké, “nggih beli kénten pasautné Luh Manik, I Dharma bengong ngeloyo semengan dégdég sampun bangun, ngenehang tekén padéwékan.  Kerasa sampun makiré limang warsa ipun sampun nyujur sané kawastanin grehasta asrama, nanging dereng ngidang ngelah pianak pinaka buah basang ané meledanga. Ipun sampun malajah natakin panes tisé ngajak Luh Manik, sareng kalih ngarenggeng, sambilanga masesedihan.

“Beli niki kopiné,”  jedoganga ring batarané, katimpalin baan ubi séle abulih.

“To ngude dadi paningalan beliné barak, geranggang-gerenggeng dingeh tiang uli dipaon, tiang nak patuh masi mangenehang paundukan iraga, elek pesan  karasa bilih-bilih tusing ngidang buin metangah mua tekén nyama brayané apa buin ngajak kulewargana.”

“Nah ngujang indiké nto bakat kenehang  dinané ibi beli telponé ngajak I Sanjaya ané nongos di Badung, ia jani suba dadi pengusaha suksés nto timpal beliné ajak sekelas dugasé di SMA. Beli ajakina ngoyong di Badung nanging beli kondén masemaya mapan beli onden maan matimbang ajak I Luh.”

“Yén indik nika beli tiang misadia lakar ngisinin, tiang meled pesan lakar nyalinin nasib nongos di kota, jalan buin telpon mawali orahang bakal ngisinin acepané, tagihin alamatné.”  Pejagatané ngangsan ngalemahang, raris gagésonan mataki-taki jagi nyantosang mobil.

Matetujon lakar ngojog kaumah timpalné di kota, tan kerasa 2 jam di mobilé kajemput di terminal  olih Gedé Sanjaya. Liang pisan sareng kalih tumben matemu pada ngenalang kurenan, I Gede Dharma katrima mekarya ring kontraktor. Kasuén-suén nincap kawéntenan I Gedé Dharma ngantos presida ngelah pianak sané kaadanin Putu Diah. Matingkidan pisan kawéntenan Gede Dharma mangkin, serahina ipun seleg makarya, kénten taler Luh Manik. Ipun taler madué usaha bisnis sayan ngangsan nincap, ngantos ipun tan mersidayang ngerunguang pianakné sané kakaukin Putu Diah, kanti ten prasida madue galah nyayangin pianakné baan ulengné ngalih gegaén unteng di kenehné tuah ngalih pipis dogen. Putu Diah ngelangenin pesan, kulitné putih nyalang, kenyemné nyunyur manis, tusing pesan matetagihan ané boya-boya. Napi kéwanten sané gapgapina olih memene, Luh Manik, wantah nika kéwanten sané katrima. Seleg sareng pengempuné, dikénkéné mémé bapané ngantos makepeteng sawetara jam 11 wau prasida kacunduk ngajak Putu Diah.

 Bapané pateh naler seringan kanti makepeteng lembur. Makedadua pada seleg makarya, ngantos presida numbas mobil méwah, Rikenjekan punika liang pisan karasa atiné Luh Manik lan Gedé Dharma, napi malih mangkin Putu Diah sampun mayusa nem tiban, ipun kapiara olih pangempuné ané madan Bibi Santi, Sarahina ipun maplalian sareng-sareng, Sedeng iteha Bibi Santi ngarya toya anget, tan kauningin Tu Diah makta cat barak, anggéna pelalianan, raris metu isengné Tu Diah ngambar di mobilé kecorat corét macerita ngambar bunga. Unduké punika tan pisan pangempuné tangeh, Wau séngeh Bibi Santi, sagét tanganné Putu Diah akéh madaging cat, raris gagéson bibi Santi ngambilang minyak, ngusap-usap limané, nanging Tu Diah marasa liang sambilanga kenyem-kenyem.

Galahé ngangsan wengi, wau sawetara jam solas sagét rauh makekalih Gedé Dharma sareng Luh Manik, wau mukak jelanan, tepukina olih mémé bapané, Putu Diah sampun mesaré sareng Bibi Santi. Duaning kawéntenané sampun wengi raris makesami pade mesaré.

Wenginé punika kerasa panes beeng kesiran anginé kerasa kelampet Sanghyang Candra kealangin olih I sayong I celepuk sada nguci, I godogan sareng nengsil ring bucu kangin  griugan motoré tan kapegatan, Luh Manik kerasa nguyang pesu peluh nréstés, tangkahné kerasa nregdeg, antuk kelesonné raris ngantos Luh Manik nyapnyap, mangipi ngaukin “Tu  Diah….Tu Diah……Tu Diaaaaaaaahhhhhh”  kaengkebang olih ombak sané ageng jeg kalikub antuk toya ngantos kelem ten katepuk buin, Unduké punika kauningin olih Gedé Dharma, nanging wantah kiapné tan kadi-kadi ngantos nyriet ngelanturang pesaréné.

Rahina sampun ngangsan ngalemahang gagésonan Luh Manik sareng kurenané jagi mataki-taki mukak bisnisnyané, Rikala wau matindakan sagét manggihin corat corét ring mobil baruné lantas nadak jerit-jerit ngaukin Putu Diah, nénten nyang metakén langsung ngambil kayu jeg keplag kaplag ngenain lengenné Putu Diah, Raris Putu Diah kesakitan tan sipi nangis makeyayangan, “aduh sakit sakiiiiiiit sakiiiiiiit kapoook… tiang mémék.” Nanging méméné ten pisan ngarungu duuhan  Putu Diah.  Ingetanga ngereg ngeregin lanturanga katundun sada guetané mabayu sambilanga ngejer bibihné makriet kriet, Tepengan punika nyagjag raris bapané saking kamar mandi. Ngedeng limané Luh Manik kabelasang kaambil  Putu Diah, Sedeng ngeling masengulngulan, sawusan punika kaserahang majeng  Bibi Santi. Pengempu Putu Diah.

            Sedeng iteha Luh Manik mukak tokoné sagét wénten kapireng munyin télpon. Dugas nika sedeng iteha anak ramé san di tokoné ngecék-ngecék barang, Sagét Luh Manik ngangkat ha-pé  tur masaut, “Ah  aaaaa komprés dogén  nyanan pasti seger, jeg sampun langsung tutupe ha-péné, sedeng iteha  ngeladénin langganané sané ramé-ramé pisan mablanja ngantos kosekan antuk ngeladénin.

Galahé sampun ngangsan nyoréang, Luh Manik makikén jagi nutup tokoné. Grudugan sabehé tan kadi-kadi, langité tan surud-surud ngemu toya, I tatit saling sautin, nadak sara karasa makesiab jelék atiné Luh Manik, antuk kesiran anginé sané kesarengin tristisan toya ngawinang kerasa manes dingin tan kadi kadi. Makeleteg lakar gapgapin Ni Putu Diah  jaja anée demenina tuah  jaja cerorot kapenpen di tasné, Lantas nyetater motor nerebéng mulih di jalané peteng dedet karana mati lampu.

Raris sampun neked jumah, karasa suung mangmung Luh Manik kagét pisan duaning  tepukina wénten abidang kertas di duur mejané, maisi tulisan Bibi Santi ajakan sané ngempu Putu Diah.

“Bu, ampura titiang, tiang jeg majalan ke rumah sakit ngajak Ni Putu, mapan Putu panes, dingin, buina nangis terus, tiang ping tiga sampun nelpon ibu, nanging ibu tan pisan  ngangkat mangkin tiang sampun  di rumah sakit,”

Wau ngwacen suraté   raris Luh Manik   jerit-jerit, buin jebosné rauh kurenané saking kantor. Unduké punika kauningayang raris gagéson sareng kalih nyujur rumah sakit. Ring selantang margi  sareng kalih, Luh Manik  ngajak kurenané pada saling pelihang, tur pada ngaku beneh.  Gede Dharma ngawélangin Luh Manik tusing dadi bedikin ngalih gaé, Di kebenengané jani tiang suba ngaba kapelihané makejang, men yén beli bene di kabenengan janiné, setata magaé, lembur dogén, taen beli ngerunguang I  Putu? Tan karasa sagét sampun ngantes ring rumah sakit, Kedapetang  Ni Putu Diah sedek kekeh, turmaning paninggalané ngidem, ragané kebus bara, sedek kausap-usap olih Bibik Santi, Wau kapanggih sakadi asapunika kawéntenané, Luh Manik nyagjagin merapangan ngelus-elus limané, Putu,…tuuuu,….tu,…. tu bangun tu, bangun tu…. Raris Putu Diah mersidayang ngedat ajebos, “Mé…., tiang kar luas joh.” Wau sakadi asapunika kéwanten sesambatan ipun  sagét sampun ngidem mewali. Tan presida takonin malih, ring tepengan punika wau ngelur ngedénang lingné Luh Manik.

Putu…. tuuuu…. Tuuuuuu bangun  sampunang kalaina mémé, Mémé suba ngabanin pelihé, Mimih ketabtab-ketebteb Luh Manik. Raris Putu Diah sampun mawali ke guminé wayah.


TAGS :

Ni Made Gawati, S.Pd.,M.Si

Lahir di Sengkidu, 19 September 1966. Mengajar Bahasa Daerah Bali di SMAN 2 Amlapura.

 

Komentar