#Satua Cutet

 • Mémé Rai

  • 01 Juli 2021
  • Indonesia

  Sabilang ningehang angklung Mémé Rai jerit-jerit. “Matiaaaaaaaaaaaaaaaaaang tip-é! Matiaaaaaaaaaaaaaaaaaang!” Ia jeje...

 • Ngiring

  • 17 Juni 2021
  • Indonesia

  Dewi Suci meled pisan magentos uripne. “Suba uli cerik malarat kayang bajang masi enu galang menék galang tuun. Mirib apa karmane ipidan ...

 • Madé Gondrong

  • 13 Mei 2021
  • Indonesia

               Semengan Madé Gondrong suba nyiup kopi, misi ngulik hapé, ngali...

 • Mémé Rumi

  • 06 Mei 2021
  • Indonesia

               Reramané melah pesan ngaénang adan, Putu Rumi, sedeng incepa ny...

 • Désak Madé

  • 24 April 2021
  • Indonesia

              Taén tiang nglah tunangan, Désak Madé adanné. Yé...

 • Anak Muani Macamok Selem

  • 10 April 2021
  • Indonesia

  Sasih kasané mara nyumunin mentik maseen makada anaké ané suba ngendusin buin majumu ngrubungang saputné. Kagoda apang b...

 • Soca Ulunangen

  • 03 April 2021
  • Indonesia

  Titiang mangguh kasengkalan awuku sané lintang, daweg Mbok Gung Ayu mawisuda ring Hotél Nikki Dénpasar, namatang kuliah S1 PGTK r...

 • Maselselan

  • 01 April 2021
  • Indonesia

  Luh gaénang ape beli kopi oon san kerasa bayuné, ngenehang indik tuarané ané nibénin déweké, “n...

 • Luh Dulang

  • 11 Maret 2021
  • Bali

  Luh Dulang kéto anaké ngadanin. Gumanti adanné  ané seken Luh Ayu Suci Ratna Laksmi Déwi Citra Rasmi. Anak luh...

 • Ujan Ai di Désa Kawiswara

  • 04 Maret 2021
  • Bali

  Désa Kawiswara, désa cerik di bongkol sisi kelod Gunung Batukaru. Désané asri, sawiréh nu tuara liu ada anak nglali...

 • Raja Angkara Maprakara

  • 13 Februari 2021
  • Indonesia

  Mirib baan sesai ningeh munyi tuara-tuara, Bli Wijaya sing terima tekén solahné Bli Rudira alias raja angkara. Pamenangné tuah ab...

 • Kenyem

  • 16 Januari 2021
  • Indonesia

  Satwa mucuk Atik Tis marâ teked di tepi siring désané, mâjadengan baanâ tiyang. Pedasang tiyang lisiké, tuwu...

 • Ngalih I Lubdaka

  • 11 Januari 2021
  • Bali

  Timpal tiangé I Lubdaka adanina tekén reramané. Kabenengan dugasné lekad sedek ramé ngadaang pajagraan di banjar. M...

 • I Pekak Nuding Raja Mrekak

  • 05 Desember 2020
  • Indonesia

  Pekak tiangé teka mara tawanga bibih tiangé pecuka, prajani brangti, lantas nuding. Tujuh limané beneng ka matanné Bli Rud...

 • Raja Ngora Nangtangin Bhathara

  • 21 November 2020
  • Indonesia

  Kénkén kadén jani Bli Rudira jeg sayan-sayan tusing maunduk apabuin maindik mesuang munyi. Sayan ngora. Tusing taén nyikut...

 • RAJA BENGAL MABENAL

  • 09 November 2020
  • Indonesia

  Timpal tiangé ngelah dogén rerikrikan. Tiang ajakina munduhang buin sekeha drama ané suba bubar uli makelo gati. Suba orahin tian...

 • Colék Pamor

  • 24 Juli 2020
  • Indonesia

  “Sing pesan maan mapianak, kadi ping telu ping pat orahin apang nampak darain tundun. Suba orahang pamaliné kumat, masi tusing nyak nyema...

 • Tampak Kokokan

  • 11 Juli 2020
  • Indonesia

  Kénkén kadén ngawitné, timpal tiangé kaukina I Kokokan. Apa ia krana demen mabalih kokokan? Apa krana ia dugas beli...

 • Muncuk Yéh

  • 01 Juli 2020
  • Indonesia

  “To di tebén muncuk yéhe?”             “Encén?&rdquo...